ESPAI D'ÈXIT EDUCATIU

 

Per què un espai d'Èxit Educatiu?

Què és Èxit Educatiu per a la FaPaC?

El projecte Xarxa Clau i l'Èxit Educatiu

L'espai de debat a l'AGO 

 Metodologia de treball

 Conclusions

 

 Resum de les aportacions per àmbits

 

 

PER QUÈ UN ESPAI D'ÈXIT EDUCATIU?

Dins de l’Assemblea General Ordinària del 16 de març de 2013 va a sortir un compromís de les AMPA que hi participaven per treballar per l’Èxit Educatiu de tots els infants del nostre país, compromís que es va formalitzat amb el Manifest "Per un Èxit Educatiu sense exclusions".

A partir d’aquest mandat claríssim de l’Assemblea, la FaPaC ha posat en marxa diverses iniciatives per tal d’assolir-lo,  basant-se en els resultats de les recerques reconegudes internacionalment que se centren en la rellevància de la participació de les famílies a l’escola i en l'impacte de la connexió escola-família-comunitat en l'augment de l'Èxit Educatiu de l'alumnat.  

 

QUÈ ÉS ÈXIT EDUCATIU PER A LA FAPAC?

L’Èxit Educatiu inclou tant l’èxit acadèmic com competències funcionals i transversals; emocionals, personals i socials; així mateix, l’Èxit Educatiu abasta la dimensió de l’excel·lència, de la sostenibilitat i el benestar integral, tant de l’individuo com de la comunitat.

No parlarem, d’excel·lència en singular, sinó d’excel·lències, en plural. El repte és aconseguir desenvolupar al màxim totes les intel·ligències (i excel·lències) de cada nen, nena i jove, de cada persona. L'aprenentatge ha de ser vist com una cosa que es porta a terme de forma contínua en les nostres interaccions diàries amb les i els altres i amb el món que ens envolta: té lloc al llarg de tota la vida i en una gamma de les situacions vitals. L’educació permanent millora la inclusió social, la ciutadania activa, i el desenvolupament personal integral. És més important que mai que l’escola i totes les famílies, en la seva ampla diversitat, puguin treballar juntes per a l’Èxit Educatiu, des de la diferencia.

Existeixen mecanismes i actuacions reconegudes internacionalment per assolir l'Èxit Educatiu. Tal com proposa Joyce Epstein, una de les màximes expertes en participació familiar, la implicació de pares i mares i la comunicació entre famílies i escola, i tota la resta de la comunitat educativa, és la base per crear les condicions apropiades per a assolir l’Èxit Educatiu. Aquestes accions educatives d’èxit es poden donar des de sis àmbits diferents d'actuació: la criança positiva, la comunicació, el voluntariat, l’aprenentatge a casa, la participació i la col·laboració amb la comunitat.

 

EL PROJECTE XARXA CLAU I L'ÈXIT EDUCATIU

El projecte Xarxa Clau Catalunya 2015-2020 -que ha ampliat la seva base científica- es basa en aquest concepte per a assolir l’Èxit Educatiu dels infants i joves a tot Catalunya. La nostra voluntat és fer arribar la nostra experiència a Europa i, per això, hem engegat també el projecte EU Xarxa Clau,amb la implicació d'altres institucions europees, per transferir les actuacions innovadores a nivell europeu.

 

L’ESPAI DE DEBAT A L'AGO

Dins d’aquest línia d’actuació de la FaPaC, durant la darrera Assemblea General Ordinària, celebrada el 21 de març de 2015, es va facilitar un espai de debat sobre Èxit Educatiu, amb una metodologia participativa per compartir idees, experiències, bones pràctiques, reptes, dubtes i dificultats, que tenim com a famílies i AMPA.

Vam organitzar diverses taules de conversa i d'intercanvi de coneixement al voltant dels sis àmbits d’actuacions educatives d’èxit:

 

  • Criança positiva: Donar suport a les famílies per a entendre el desenvolupament dels seus fills i filles, i establir ambients apropiats a casa per a l’estudi.
  • Comunicació: Dissenyar formes efectives de comunicació entre escola i famílies.
  • Voluntariat: Millorar la captació, formació, dinamització i organització dels pares i mares voluntaris.
  • Aprenentatge a casa: Proporcionar eines per a ajudar els nostres fills i filles amb activitats acadèmiques.
  • Participació: Dinamitzar, recolzar i potenciar les AMPA, CEC, grups de treball, comissions.
  • Col·laboració amb la comunitat: Identificar i integrar recursos de la comunitat per enfortir les pràctiques familiars i l’aprenentatge.

 

METODOLOGIA DE TREBALL

Vam treballar en petits grups amb els objectius de fer una pluja d’idees sobre cada àmbit d’actuacions educatives d’èxit i de recollir-les amb la intenció que l’equip tècnic de FaPaC les pugui treballar en un segon moment, amb i per a les AMPA i les famílies.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada 10 minuts els participants havien de migrar d’una taula a l’altra  i canviar d’àmbit, i així van poder mantenir converses sobre tots els àmbits proposats durant el desenvolupament de la dinàmica.

 

 

 

 

 

Amb cartolines de colors i post-it, cada dinamitzadora de taula va facilitar el debat i va registrar les aportacions dels participants.

Finalitzada la dinàmica, es van dedicar cinc minuts per posar en comú les idees més destacables de cada taula/àmbit.

Els pares i mares assistents van participar en tots i cadascun d’aquests espais per reflexionar conjuntament sobre què estan fent i quines propostes tenim per influir en l’èxit educatiu.

Va ser una sessió enriquidora, ja que vam compartir experiències, útils per aprendre els uns dels altres, explotant les nostres potencialitats i recursos, i convertint en reptes els obstacles i dificultats que ens trobem, com a famílies i AMPA, en l’acompanyament als nostres fills i filles envers l’Èxit Educatiu.

 

CONCLUSIONS

De manera general, en el treball en petit grups s’ha destacat per una banda moltes ganes i necessitat de compartir, debatre, pensar tots plegats; per l’altra, una dificultat compartida entre moltes AMPA i famílies a l’hora de tractar alguns àmbits més que altres. I no obstant això,  a mesura que el debat avançava,  va resultar evident la vinculació entre els diversos àmbits, de quina manera una actuació en un àmbit té efectes i resultats en els altres, així com implicacions transversals en altres àmbits.

És interessant constatar que el debat sempre comença amb les dificultats (algunes d’elles percebudes com a insuperables) però aviat, a mesura que es va desgranat el tema, comencen a aflorar idees pràctiques, propostes de solucions, i es fa palesa la necessitat de un canvi de perspectiva, per convertir els reptes en estratègies i camins.

Es percep també una dificultat per percebre a primera vista que moltes vegades ja estem actuant per l’èxit educatiu, ens falta la visió global de tot allò que estem fent, les potencialitats, capacitats, competències i recursos que tenim i sabem engegar, com a famílies organitzades com a AMPA.

Encara que cada context, comunitat, territori, tingui la seva especificitat, hi ha moltes similituds: no hi ha una fórmula per a tothom, però entre totes i tots podem aprendre els uns dels altres. Per això, surt la necessitat i les ganes de fomentar el treball en xarxa entre AMPA.

Hi ha moltes ganes de reflexionar conjuntament sobre models educatius, quin èxit educatiu volem per als nostres fills i filles, i com podem assolir una coherència d’objectius, valors  i metodologies educatius, dins de la comunitat educativa, cadascú des de el seu lloc i paper (escola, famílies, altres agents de la comunitat).

 

RESUM DE LES APORTACIONS PER ÀMBITS 

Criança positiva  

Es va parlar de la família com a primer nucli de desenvolupament dels fills i filles. Com a tal, les famílies som responsables de proporcionar l’amor, la salut, l’alimentació, la seguretat i les condicions que necessitin els infants.  La família ha de vetllar per la socialització, l’educació i el ple desenvolupament dels fills i filles; i la millor manera de fer-ho és confiant plenament amb les seves capacitats i amb l’exemple de la pròpia vida.

 

Comunicació escola/famílies

La comunicació és un dels factors més importants que incideixen en el  clima escolar i en la marxa de les relacions escola-AMPA-famílies. A banda dels diferents canals, es va donar molta importància a l’actitud i predisposició envers la comunicació i l’entesa entre les famílies i els docents; amb la responsabilitat de tots i totes de mantenir-la i tenir-ne cura. Es va fer incidència en una figura de la comunitat educativa com a factor destacat per una excel·lent comunicació: la persona delegada de classe.

 

 

Voluntariat

S'ha debatut  principalment el paper que ha de fer el voluntari/a i  com trobar estratègies, les AMPA, per cercar-los. Com a principal inquietud coincideixen els tres grups en com / quins  recursos cal trobar per a donar-los suport i no es desmotivin. En algun cas comentaven  el buit que podria aparèixer entre la persona voluntària i la xarxa . Com a recurs que ja s’utilitzen en altres activitats, un banc de pares i mares i també de necessitats i recursos que poden aportar. L'altre debat ha estat al voltant de quines aptituds / coneixements han de tenir els voluntaris i voluntàries, amb opinions diverses,  i també s’ha esmentat la importància de valors com el respecte adult - adult.

 

Aprenentatge

Hi ha hagut consens en la necessitat de trobar estratègies espai  / temps per l'aprenentatge a casa i en especial per promoure l'hàbit de la lectura. Hi ha hagut força debat participatiu encara que sense consens sobre el grau d'acompanyament de pares i mares i quin rol segueixen  davant l'autonomia dels nenes i de les nenes a l'hora de estudiar / fer deures. Les diferents etapes educatives condicionen la decisió. També s'ha donat diversitat de criteris a l'hora de tenir present a casa el Projecte Educatiu del Centre en la metodologia d'estudi.

 

Participació

Generalment hi ha molta preocupació per la manca de participació de les famílies a l’AMPA: quan es desgrana aquesta dificultat es reflexiona que sovint la falta d’informació i transparència, i una escassa estratègia de comunicació dificulten l’apropament i participació de moltes famílies; es destaca també que perquè hi hagi participació és molt important generar un sentit de pertinença . Així mateix, una escassa organització en la gestió porta al cansament dels que participen. Tant els reptes com les solucions en aquest àmbit apareixen vinculats a altres àmbits, com la comunicació amb l’escola, el voluntariat, la col·laboracióde tota la comunitat educativa.

 

Col·laboració amb la comunitat

Hi ha diversitat i debat pel que fa a la definició de comunitat educativa, i el paper/funció de cadascun dels agents per a l’educació i l’Èxit Educatiu dels nostres fills i filles. Surten exemples de projectes o activitats a prop, territorials, que fomenten aquest vincles, i s’identifica el teixit associatiu com a un bon recurs/espai per a poder començar a fer comunitat.

 

 

 

MÉS INFORMACIÓ: Resum esquemàtic de les aportacions al debat en cada àmbit d’actuació educativa d’èxit.