FAPAC

Trastorns Específics d’Aprenentatge Escolar “TEAE”

Es defineixin així en general els trastorns ocults que tenen dificulten pel normal aprenentatge a l’escola.

Aquest transtorns estan considerats com Trastorns Específics d’Aprenentatge Escolar “TEAE” tal com o indica la La O.M.S. en el CIE-10 apartat F81 i següents, estableix els criteris de diagnòstic dels Trastorns Específics d’Aprenentatge Escolar, d’altres referents internacionals com el DSM-IV, o el WONCA- Classificació Internacional dels Problemes d’Atenció primària, Capítol XVIII, codi 725-, també ho fan. En tots queda clar que aquest trastorn no afecta a les capacitats intel.lectuals de les persones afectades sinó a les parts més instrumentals del llenguatge escrit. Les tipologies que afecten en el transtorn "ocult" que dificulta el normal desenvolupament en l'aprenentatge es diversa i la podem situar al voltan de un 7% que pot arribar a un 10% del alumnat, si aquest el sumem amb altres tipologies, poc reconegudes.

Els transtorns mes coneguts son els de la Dixléxia i el TDH , ens dóna un alt percentatge de població d'alumnat que representa un elevat potencial al fracàs escolar.

La dislèxia és una dificultat significativa i persistent que afecta les habilitats lingüístiques associades a la lectura i a l’escriptura, especialment a la discriminació fonològica, la descodificació, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació. Es manifesta com una dificultat d’automatització de la lectura, problemes d’ortografia i, de vegades, també del càlcul aritmètic. Les causes de la dislèxia no s’han de buscar en el quocient intel·lectual, ni en la situació emocional o sociocultural de la persona afectada

El TDAH és un trastorn del desenvolupament de l’autocontrol. L’individu, en el nostre cas un/a adolescent, té problemes per mantenir l’atenció focalitzada i per controlar els impulsos i el nivell d’activitat. El millor pronòstic és tenir un diagnòstic precoç. En els centres de secundària sovint aquest alumnat no està diagnosticat. Això provoca un gran malestar entre els docents que tenen grans dificultats per mantenir l’ordre i impartir la docència, i a la vegada un gran patiment dels pares que no veuen un progrés del fill/a


FAPAC. Tots els drets reservats