FAPAC

Tramesa de rebuts

Una tramesa és la informació d'un conjunt de rebuts la forma de pagament dels quals és la domiciliació bancària que s'envien a un banc o caixa perquè aquesta entitat gestioni el cobrament mitjançant una càrrega al compte del titular del compte bancari i abonant l'import total de la remesa al compte de l'ordenant de la remesa.

El servei té una comissió per rebut que es cobra l'entitat bancària i per tant l'AMPA haurà de valorar si li és rendible utilitzar aquest sistema per fer els cobraments. Una altra opció és sol·licitar als socis de l'AMPA o els usuaris de les activitats de l'AMPA que facin un ingrés directament al banc, cosa que es pot facilitar donant-los fulls d'ingrés omplerts amb les dades del compte de l'AMPA, de l'import que s'ha de pagar i/o del nom del soci o alumne que fa l'ingrés. Aquest segon sistema comporta més gestió perquè, un cop configurat, l'enviament de remeses de rebuts és un sistema força automàtic, tot i que la devolució de rebuts, quan l'entitat d'un dels rebuts rebutja el seu pagament, pot generar també una càrrega de gestió.

Si un rebut és retornat l'entitat bancària no torna les comissions cobrades, per tant el reenviament d'un rebut ha de fer-se amb una càrrega addicional.

Els pasos a seguir per gestionar les remeses de rebuts són els següents:

a) Obtenir la informació del compte bancari de les persones que paguen els rebuts, així com una autorització signada per dir-li al seu banc o caixa que honori els rebuts que li envia l'AMPA

b) Fer arribar les autoritzacions signades als bancs o caixes de cada soio o usuari de l'AMPA

c) Demanar al banc o caixa un programa informàtic, que solen donar-nos en forma gratuïta, per preparar els fitxers electrònics amb les remeses. Entrar les dades bancàries dels titulars dels comptes bancaris als quals els cobrarem els rebuts, així com generar els rebuts que corresponguin. Algunes entitats bancàries tenen ara aquest sistema de manera "en línia" en els seus portals d'Internet per a clients.

d) Portar el fitxer electrònic amb la remesa al nostre banc perquè gestioni els cobraments. Algunes entites bancàries permeten fer les remeses a través del seu portal d'Internet per a clients.

e) Revisar al cap d'uns deu dies el compte de l'AMPA per veure si hi ha hagut rebuts retornats. En cas de què hi hagi, tornar-los a enviar o millor primer trucar als titulars dels comptes per veure què ha passat.

Model de sol·licitud d'autorització per fer una remesa de rebuts:
Formulari d’Inscripció

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

 

Nom: ____________________ Cognoms: _____________________

 

Curs: ___________________ És soci de l’AMPA?: Sí          No 

 

Nom del pare, mare o tutor: ____________________________________

 

Adreça: ____________________________________________________

 

Telèfon: _______________________________

 

Activitat o activitats en què s’inscriu (els preus són de 15 € per mes per a socis de l’AMPA i de 18 € per a no socis) - Marqueu amb una creu:

Dansa Jazz – Funk         Basket

Fotografia                       Ping-Pong

Teatre 1er/2on Eso         Altres esports:       (especificar)

Futbol-Sala 

Aula d’Estudi

 

Nota: Els cobraments sols es realitzaran per domiciliació bancària

Domiciliació bancària (Ja he donat les dades l’últim any  [  ]. En aquest cas no cal tornar a omplir les dades bancàries)

Nom Titular del Compte:..............................................................................

 

Adreça:............................................................................. Telèfon: ........................

 

Sr./ra. Director/a de: ...................................................... Data:................

(Caixa o Banc)

Distingit/da Senyor/a:

Us agrairé que a partir d’aquesta data, disposeu el pagament amb càrrec al meu compte, dels rebuts que periòdicament us presenti l’AMPA de _____ en concepte de quota mensual d’activitats extraescolars.

 

Nom Caixa/Banc: ...........................................................................................

 

Domicili Caixa/Banc: .....................................................................................

 

Codi Postal: ..................... Població: ...........................................................

 

Entitat               Oficina               DC                  Nº Compte                       Firma Titular

_ _ _ _               _ _ _ _                _ _                   _ _ _ _ _  _ _ _ _ _          ___________­­­­­­­_________

 

Model de rebut
AMPA del CEIP Mercè Rodoreda Rebut núm. 123

C. del Nil, 67 Data: 1 de març de 2002

08001 Barcelona

Hem rebut d' Antoni Vernet Gomis

la quantitat d' onze euros (11 € )

 

en concepte d' inscripció al curs d'Internet.

 


FAPAC. Tots els drets reservats