FAPAC

Pacte Nacional per l'Educació

El Pacte Nacional per l'Educació és un acord signat per 21 entitats de la comunitat educativa de Catalunya amb el Govern de la Generalitat i va acompanyat d'una memòria econòmica plurianual (2006-2009) per al compliment d'aquests acords.

Principals punts de l'acord

a) El desplegament d’un projecte educatiu de Catalunya, que expliciti les grans línies estratègiques de l’educació per al país, afavorint la concreció successiva de projectes educatius territorials i de projectes educatius de centre, fidels tant a les línies estratègiques dels projectes educatius que els emmarquen com a les necessitats i característiques dels respectius
territoris i comunitats educatives.

b) La implantació de la cultura de l’avaluació en el conjunt del sistema educatiu, que permeti un millor coneixement del seu funcionament i dels resultats. Aquesta cultura s’ha de veure afavorida per un pla global i coherent d’actuacions que avaluen en diferents àmbits.

c) El desenvolupament de l’exercici democràtic i responsable de l’autonomia de centre.

d) Una planificació de les necessitats educatives territorialment equilibrada i que emmarqui en el servei educatiu d’interès públic la totalitat de centres sostinguts amb fons públics, de manera que aquest es presti en un marc que garanteixi la integració de tot l’alumnat, la igualtat d’oportunitats i la llibertat d’ensenyament, que inclou el respecte al dret que assisteix als pares i mares que els seus fills i filles rebin l’educació que vagi d’acord amb llurs conviccions, i adquirir així les connotacions pròpies d’un servei d’utilitat pública.

e) El reconeixement social de la funció docent del professorat.

f) El reconeixement del paper fonamental de les famílies en el procés educatiu i potenciar la seva participació en la vida escolar.

g) L’acostament de les decisions al territori i als ciutadans i ciutadanes, impulsant la descentralització i la coresponsabilització dels ajuntaments, d’acord amb els principis de subsidiaritat i autonomia municipal.

h) El respecte als drets i deures que es deriven de la Constitució, l’Estatut d’autonomia i la legislació vigent.

Els grans apartats d'acord són els següents:

• Acords relatius a les famílies, perquè són els primers responsables de l’educació dels infants i joves.
• Acords relatius a les escoles finançades amb fons públics, perquè col·laborin a bastir unvveritable servei públic d’educació.
• Acords relatius als ajuntaments, perquè per la seva naturalesa territorial aporten un valorvde proximitat al sistema educatiu.
• Acords relatius al professorat, perquè és l’element fonamental per obtenir un sistema educatiu de qualitat.
• Acords relatius a la gestió autònoma i eficaç dels centres educatius públics, perquè aporta un valor incalculable a la qualitat del sistema educatiu.

També s'aporta una memòria econòmica (en euros):

 

2006 2007 2008 2009 Total
155.000 508.835 679.003 838.703 2.181.541

 

Document: Pacte Nacional per l'Educació

Entitats signants

Patronals: Agrupació Escolar Catalana (AEC), Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament,

Federacions de pares i mares d'alumnes, Confederació Cristiana de Pares i Mares d'Alumnes, Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC), Federació de Pares i Mares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari (FAPAES), Federació d'Associacions de Pares d'Escoles Lliures (FAPEL), Federació Catalana d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Especial Federació Catalana Pro Persones amb Retard Mental (FECAPAEE–APPS)

Entitats municipalistes: Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), Federació de Municipis de Catalunya (FMC)

Associacions estudiantils: Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)

Associacions professionals: Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya (APSEC)

Col·legis Professionals: Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya

Sindicats: Comissions Obreres de Catalunya (CCOO), Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres de Catalunya, Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT), Federació de Treballadors d’Ensenyament de la Unió General de Treballadors de Catalunya, Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC). Federació d’Ensenyament de la Unió Sindical Obrera de Catalunya

Moviments de Renovació Pedagògica: Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)

Web: Pacte Nacional per l'Educació

Recursos

Document de la FaPaC sobre els principals conceptes i acords del PNE que haurien d'estar a la Llei d'Educació de Catalunya

 


FAPAC. Tots els drets reservats