FAPAC

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica (FMRP)

La Federació de MRP de Catalunya neix com a voluntat de coordinar els Moviments de Renovació Pedagògica, definits al 1983 a les I Jornades de Roses, com entitats autònomes i independents de qualsevol institució pública o privada, vinculades a un territori.

El Document d’Escola Pública aprovat a les II Jornades fetes a Lleida el 1986, i altres documents elaborats posteriorment, plasmen el seu model d’escola.

L’estil de fer escola que promouen pretén ser una continuació dels avenços pedagògics fets en l’etapa republicana adaptat als nous contextos socials i culturals.

La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya agrupa associacions del professorat de nostre país que tenen per objectiu impulsar la innovació i la millora educativa. Els seus associats són educadors i educadores de tots els nivells educatius, des de l’escola bressol fins a la universitat i les escoles d’adults, i tant de l’educació formal com de l’educació en el lleure. Són associacions democràtiques, sense afany de lucre. Plurals i unitàries. Formen part de la Comunitat Educativa i treballen per enfortir els vincles entre tots els sectors, nivells educatius i les seves entitats representatives.

Els objectius que es marquen són:

    * Oferir àmbits de reflexió, formació, cooperació i intercanvi entre totes aquelles persones que treballem per la millora de la qualitat de l’educació.
    * Elaborar alternatives i propostes de millora a qualsevol aspecte del sistema educatiu, de caràcter global o parcial, relatiu a un territori o a l’àmbit de Catalunya.

Adreça:

Avda.Drassanes, 3 3r
08001 - Barcelona


FAPAC. Tots els drets reservats