FAPAC

Pressupost econòmic

(Aquesta article ha estat estret de la publicació de la FaPaC Eines d'AMPA).

A partir de la informació que cada activitat presenta, el tresorer de la Junta de l’AMPA presenta els pressupostos per a la seva aprovació a l’Assemblea Anual de Pares, i cal que se celebri abans de l’inici del curs al qual corresponguin aquests pressupostos.

És aconsellable que tota activitat nova que les AMPA ofereixin als seus socis sigui debatuda i valorada a cada Junta abans de ser presentada:
 - Debatuda, en el sentit de si és convenient o no oferir als pares una nova activitat (no pel fet de tenir més activitats els nens estan millor).
 - Valorada, perquè abans de portar a terme una nova activitat se n’ha de realitzar un estudi de viabilitat.

A l’hora de realitzar uns pressupostos de qualsevol activitat, cal tenir en compte que sempre ha de ser autosuficient per ella mateixa. Això vol dir que aquesta activitat ha de poder cobrir els seus costos de funcionament amb les quotes que s’aporten, i no s’ha de comptar amb les aportacions que puguin sobrar d’altres activitats.

Per exemple, si una família paga una quota pel servei de guarderia i aquest servei, pel motiu que sigui, ha generat uns ingressos extres, aquests ingressos no poden finançar directament una altra activitat que no hagi generat els suficients ingressos per poder cobrir els seus costos.

Aquests pressupostos són la base per poder portar un control de la gestió de cada activitat; és aconsellable ser una mica conservador a l’hora de realitzar un pressupost per poder fixar una quota d’activitat. Diem que s’ha de ser conservador perquè no és el mateix incrementar el preu de la quota, en 1 euro en el moment de fer els pressupostos que veure’s en la necessitat de demanar als pares una aportació extra de 10 euros a final de curs.

Al finalitzar cada curs escolar, a l’AMPA li hauria de quedar una petita quantitat de diners, com a reserva, quantitat que es pot fixar a l’assemblea, i que és per a respondre davant d’imprevistos.

Preparació d’un pressupost

Tot pressupost que es presenti cal que estigui “quadrat”, és a dir, que el total dels ingressos sigui igual al total de les despeses. Primer hem de saber què ens cal per portar a terme una activitat, o, dit d’una altra manera, quines despeses generarà cada activitat:
 a) Quants monitors caldran, i quin sou tindran.
 b) Cost de la Seguretat Social (si es contracten monitors).
 c) Material necessari per a l’activitat.
 d) Despeses de gestoria.
 e) Despeses bancàries (comissions per domiciliació dels rebuts).
Un cop tinguem quantificades les despeses, procedirem a quantificar els ingressos. Si no sabem el nombre exacte ’alumnes que poden fer ús d’aquesta activitat haurem d’ajustar-nos a una estimació.


FAPAC. Tots els drets reservats