FAPAC

Obligació d'una AMPA de tenir una assegurança

Les administracions, institucions, organismes, associacions, persones fisiques o juridiques autoritzades per l'ús d'edificis, instal·lacions o serveis dels centres docents, inclosos els supòsits d'ús per a la realització d'activitats complementàries o extraescolars, són responsables dels danys que hi puguin causar. Hauran de subscriiure una pòlissa  de responsabitlitat civil que garanteix la reparació dels possibles danys en instal·lacions i materials, i indemnització per danys a persones i béns aliens. Així mateix, assumeixen totes les responsabilitats derivades de la contractació de personal o serveis, sense que el Departament d'Educació en pugui assumir cap responsabilitat.

(Temps d'AMPA n. 4, gener 2010)


FAPAC. Tots els drets reservats