FAPAC

Obligació de l'AMPA de portar una comptabilitat

Té una AMPA obligació de portar una comptabilitat?

La legislació sobre les associacons diu que una associació de mares i pares d'alumnes ha de portar una comptabilitat, però la comptabilitat que es porti pot ser senzilla o s'ha d'ajustar a un pla comptable depenent del tipus d'activitat que realitzi l'associació. Si l'associació sols fa activitats de tipus social , tot i haver de portar els comptes a l'Assemblea General per a la seva aprovació, pot presentar aquests comptes de la manera que consideri oportuna perquè els socis ho puguin estudiar i aprovar. Sempre que el seu volum econòmic anual no obligui a la presentació de l'Impost de Societats.
Això està regulat per la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, article 24, que diu que l'associació té l'obligació documental de “portar els llibres de comptabilitat adequats" a les activitats que faci l'associació. També diu a l'article 12.1.c) que una de les competències de l’assemblea general és “Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals", a més d'aprovar la gestió de la junta directiva. La Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació estableix en el seu article 14.1 que les associacions han de “...portar una comptabilitat que permeti obtenir la imatge fidel del patrimoni, del resultat i de la situació financera de l’entitat, així com les activitats realitzades, efectuar un inventari dels seus béns... .Han de portar la comptabilitat d’acord amb les normes específiques que els siguin aplicables.” I l’apartat 3 del mateix article indica que “Els comptes de l’associació, els ha d’aprovar anualment l’Assemblea General”.

Tot això vol dir que l'AMPA ha de portar a l'Assemblea una informació sobre les despeses i ingressos de l'exercici i un balanç de situació senzill (diners que disposa al banc i la caixa al tancament de l'exercici i inventari de béns si n'hi ha).

En cas que l'AMPA faci activitats econòmiques llavors haurà de portar una comptabilitat més complexa perquè té unes obligacions tributàries (pagament d'impostos) derivades de la seva activitat econòmica.


FAPAC. Tots els drets reservats