FAPAC

Menjador escolar

Descripció genèrica del servei - Evolució de les necessitats

Durant les dues últimes dècades, la societat catalana ha experimentat transformacions socials molt importants. La progressiva incorporació de la dona la món del treball, els canvis en l'estructura social de la família o l'heterogeneïtat, cada vegada més gran, dels horaris laborals en són una mostra. La impossibilitat de poder atendre adequadament els fills en determinades franges horàries, o el desig de disposar de nous espais educatius no lectius, ha propiciat l'aparició de noves demandes per part de les famílies. La resposta a moltes d'aquestes necessitats s'ha anat desenvolupant en el context de l'escola.

Els menjadors escolars en serien, probablement, l'exemple més clar. Inicialment, a l'escola pública, els primers menjadors escolars s'organitzen a la dècada dels 70 als centres de primària gràcies al voluntarisme de les AMPA i també dels mestres.

Durant els anys 80 i 90, en un marc d'indefinició i d'obsolescència de la normativa existent, es consoliden diversos models de gestió: AMPA, consells escolars, equips directius, consells comarcals, ajuntaments, etc., i s'adopten criteris molt variats pel que fa als models d'organització, pautes educatives, perfil dels monitors, aspectes legals, etc. A mitjans dels anys 90, l'arribada de la reforma educativa a secundària propicia l'extensió cap als instituts d'aquest servei ja consolidat a primària.
La manca de regulació comença a resoldre's l'any 1996 amb la publicació del primer decret de menjadors escolars (DOGC 160/1996) actualment encara vigent però en curs de reelaboració. El decret no va anar seguit de les ordres de desplegament necessàries, i això ha provocat que encara avui n'estiguem patint les conseqüències.

Resumint, en el decurs dels darrers 25 anys, els menjadors escolars s'han convertit en una necessitat per a moltes famílies i en un servei imprescindible que han d'oferir la majoria el menjador escolar dels centres docents. És urgent atorgar-los-hi l'atenció que mereixen, tant pel que fa als aspectes normatius com pel que fa al seu reconeixement com a servei educatiu.

Preu del menjador escolar

El preu màxim del menjador escolar el fixa el Departament d'Educació de Catalunya mitjançant una resolució que emet al final del curs anterior.

Decret de menjador escolar

És el decret que regula com ha de funcionar el servei de menjador i qui el pot gestionar. És de l'any 1996 i per tant està molt desactualitzat, pero l'administració no acaba d'aprovar un nou decret: Decret de menjador escolar.

Gestió del menjador escolar

Actualment hi ha molts models de gestió del menjador escolar, ja que el decret de l'any 1996 contempla que la gestió la port portar l'equip directiu, l'AMPA, ambdós o pot estar externalitzat perquè s'encarregui una empresa externa a l'escola.

La decisió de qui ha de gestionar el menjador escolar la pren el consell escolar de centre. Tant el pot gestionar
directament el consell escolar de centre com l’AMPA de l’escola, el Consell Comarcal o l’Ajuntament. Això sí, aquesta decisió ha de ser autoritzada després pels Serveis Territorials d’Educació corresponents. El consell escolar de centre també ha d’aprovar el pla de funcionament d’aquest servei de menjador que també s’haurà de trametre als Serveis Territorials d’Educació corresponent. Un cop autoritzat, formarà part de la programació anual del centre educatiu.

El més recomanable és que el temps de migdia i el servei de menjador formin part del projecte educatiu del centre, i que la seva gestió, sigui qui sigui qui la porti, contempli la participació de la comunitat educativa del centre a través d'una comissió de menjador que depengui del consell escolar del centre.


FAPAC. Tots els drets reservats