FAPAC

Llei d'associacions

A Catalunya, les associacions estan regulades per la Llei 7/1997, del 18 de juny:

Text íntegre de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.

[Aquesta llei ha estat modificada per la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal (DOGC núm. 4427, de 15-07-2005, pp. 21417-21429). En concret, s'ha modificat l'article 24.]

["La STC 135/2006, de 27 d'abril, ha declarat inconstitucionals i nuls els articles 2.2, 4.2, 8.3, 9.4, 15, 16, 20.2, 20.3, 22.2.c, 26.3, 35.2 i 35.4 d'aquesta llei. A més, ha declarat constitucionals els articles 3, 4.3, 9.3 i 21.3 sempre que s'interpretin en els termes expressats en aquesta sentència (BOE Suplement TC núm. 125, de 26-05-2006, pp. 138-165)."].

[La Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, ha derogat els articles 1 a 29, 33 a 35, així com l'apartat d) de l'article 38 i la disposició addicional i les disposicions finals.]

Altre legislació aplicable:

 

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats