FAPAC

Junta General Directiva de la FaPaC

La Junta Genearl Directiva de la FaPaC està regulada pels Estatuts de la FaPaC. És l'òrgan executiu de l'Assemblea General de la FaPaC, i està formada per voluntaris anomenats per les diferents AMPA que estan federades a la FaPaC. Els voluntaris que formen part de la Junta Directiva ho fan de manera desinteressada i no s'admet cap tipus de remuneració. Una condició indispensable per formar part de la Junta General de la FaPaC és tenir fills cursant els seus estudis en qualsevol etapa educativa pre-universitària o a la formació professional superior.

Els articles dels Estatus de la FaPaC que fan referència a la Junta Directiva són els següents:

CAPÍTOL V

LA JUNTA GENERAL

Art. 28è. La FAPAC serà regida, administrada i representada per la Junta General Directiva que actuarà com a òrgan executiu de l'Assemblea General i gaudirà d'àmplies facultats per a la gestió i administració de la FAPAC, així com per a impulsar-ne les activitats.

Art. 29è. La Junta General composada per la presidència, la vicepresidència o vicepresidències fins a un màxim de tres, presidències Territorials, tresoreria, secretaria, i fins un màxim de 20 Vocals elegits per l’Assemblea. El càrrec de vocal anirà lligat amb la responsabilitat sobre un determinat àmbit i pot coincidir amb alguns dels càrrecs directius esmentats més a dalt.

Art. 30è. Els càrrecs que componen la Junta General seran gratuïts i s’exerciran durant tres anys,
renovant-se cada any per terceres parts. El càrrecs unipersonals només podran ser reelegits una vegada de forma consecutiva.
Serà causa d’incompatibilitat per exercir un càrrec en les Juntes de Fapac l’exercici de qualsevol càrrec públic o privat del qual en pugui resultar un conflicte d’interessos amb la missió o valors de la FaPaC.
Les llistes dels candidats als càrrecs de la Junta General es presentaran de forma completa en cada renovació parcial. La votació, que serà secreta i amb papereta, s’efectuarà per candidatures que comprendran tots els càrrecs que s'hagin de renovar, i no es podrà votar membres de candidatures diverses.
Les candidatures s’hauran de presentar per escrit almenys amb quaranta vuit hores d'antelació a la data d'elecció.
Cap Associació federada no podrà tenir més d'un soci ocupant un càrrec de la Junta General. En presentar-se cada candidatura, cada un dels respectius components haurà d’acreditar que té l’autorització a efecte de la seva pròpia Associació i certificat de tenir fills o filles matriculats conforme al que disposa l'article 29.

Art. 31è. Els components de la Junta General cessaran del seu càrrec abans d’expirar el període establert, per qualsevol de les causes que s'expressen tot seguit:
a) Per dimissió voluntària presentada per escrit i raonant-ne els motius.
b) Per haver deixat d’assistir a més de quatre reunions de la Junta General durant un any i quan ho exigeixi la majoria de la Junta.
c) Per revocació, mitjançant un acord adoptat en Assemblea General extraordinària reunida amb aquest propòsit.
d) Per baixa de la seva Associació federada a la FAPAC, per pèrdua de confiança de la seva Associació federada certificada amb un acord de la seva Junta General o quan perdi les condicions per a ser membre de Junta fixades pel segon paràgraf de l’article 2.
e) Per qualsevol altra causa dimanant de disposicions legals aplicables.

Art. 32è. Les vacants que es produeixin a la Junta General seran cobertes de manera provisional per les persones proposades per la Presidència, que compleixin els requisits de l’article 29 i que siguin i acceptades per la majoria de la Junta, i seran sotmeses a ratificació en la primera Assemblea General que se celebri.

Art. 33è. Correspon a la Junta General, en relació a les seves atribucions, les facultats següents:
a) Prendre les decisions més formals de l’entitat, com són l’elaboració del pressupost, la creació de comissions, subdelegacions o comitès, la presa de posició de l’entitat davant de fets que ho demanin, engegar projectes.
b) Ratificar els acords presos per la Junta Permanent o la Presidència en els casos que sigui precís estatutàriament.
c) Nomenar o separar la Direcció General i fixar-ne les atribucions.
d) Aprovar la prestació de béns o drets de FAPAC en garantia de crèdits per import no superior al 40 % del pressupost.
e) Portar la gestió administrativa i econòmica de la FAPAC, en tant no estigui delegada expressament.
f) Acordar la compareixença de la FAPAC en tota classe de procediments o de tràmits davant d’organismes públics, exercitar tota classe d'accions i interposar recursos davant qualsevol autoritat o jurisdicció, en tant no estigui expressament exclosa la delegació a la Junta Permanent.
g) Sotmetre a l'Assemblea General el pressupost anual d’ingressos i despeses, així com l'estat de comptes de l’exercici anterior.
h) Proposar a l'Assemblea General la quantia de les quotes ordinàries i establir les extraordinàries o de derrama entre les Associacions membres.
i) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l'Assemblea General.
j) Convocar les Assemblees Generals i determinar-ne l’ordre del dia.
k) Sotmetre a l'Assemblea General les propostes dels acords en relació a les matèries de la seva competència.
l) Delegar a qualsevol dels seus components l’execució d'acords determinants o la realització de gestions que siguin d’interès per a la FAPAC, per a les seves activitats o serveis, i demanar-li comptes de l'estat de la seva gestió en totes les sessions que celebri fins que la gestió confiada hagi estat enllestida.
m) Delegar a la Junta Permanent les facultats de gestió ordinària compreses en els apartats d) i e) del present article i l’exercici en casos concrets d’altres facultats.
n) Constituir comissions amb la missió d'informar regularment la Junta General sobre aquells assumptes o activitats que hagin d'ésser objecte d’atenció continuada por part de la FAPAC, podent participar-hi socis de les Associacions membres en la forma que determiní la pròpia Junta General, de conformitat amb el que, en el seu cas, hagi establert a aquest efecte el Reglament de Règim intern.
o) En casos d'extrema urgència, adoptar decisions sobre assumptes, la competència dels quals correspon a l'Assemblea General, convocant-la immediatament per tal de donar-li comptes de tot el que s'ha fet i sol·licitar-ne la ratificació.
p) Adoptar els acords adequats per proveir l'existència i l'activitat de les Juntes Territorials a què es refereix l'article 42.
q) Aprovar la creació de Vocalies o modificació de la denominació o competències de les existents.
r) Aprovar un Reglament de Règim Intern, si s'escau.
s) Interpretar aquests Estatuts.
t) Qualsevol altra facultat que no sigui expressament atribuïda a l'Assemblea General.

Art. 34è. La Junta General prèvia convocatòria efectuada per la Presidència o pel qui la substitueixi, es reunirà en sessió amb la periodicitat que acordin els seus membres, que en cap cas no ultrapassarà els dos mesos. La Junta General també es reunirà quan ho demani una tercera part dels seus components, mitjançant escrit on hi han de constar els assumptes a tractar.

Art. 35è. La Junta General quedarà constituïda vàlidament sigui quin sigui el nombre dels assistents a la reunió. Els components de la Junta General tenen l'obligació d’assistir presencial o per videoconferència a totes les sessions que siguin convocades, podent excusar-ne l'assistència per causes justificades, sense perjudici d’allò que disposa l'apartat b) de l’Art. 31è.
La Junta General adoptarà els acords per majoria absoluta dels vots dels presents. L’assistència a les sessions que celebra la Junta General és indelegable.

Art. 36è. La secretaria prendrà l’acta, en el llibre corresponent, de les sessions que celebri la Junta. En iniciar-se cada reunió de la Junta General, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.
 

Més informació:

Composició actual de la Junta General de la FaPaC

 


FAPAC. Tots els drets reservats