FAPAC

Inspecció d'Educació

La Inspecció d'Educació actua sobre el conjunt del sistema educatiu, amb la finalitat de vetllar pel compliment de les lleis, garantir els drets i l'observança dels deures de quants participen en els processos d'ensenyament i aprenentatge i contribuir a la millora del sistema educatiu, la qualitat i equitat educativa.

Breu història

La inspecció, també l'educativa, té un origen molt antic. En temps d'Enrique II de Castella, després de les Corts de Toro de 1371, es concreten les funcions dels veedores. Hi havia persones, generalment eclesiàstics, encarregats de supervisar els col·legis. Segons Soler Fiérrez,[2] Carlos III, mogut pel seu afany reformador, va fer ús freqüent al segle XVIII dels inspectors, especialment en els col·legis majors.

No obstant això, pot considerés que la Inspecció d'Educació neix a Espanya l'any 1849 (Reial decret de 30 de març de 1849), si ben alguns autors tendeixen a fixar-la en el naixement del constitucionalisme (Constitució de 1812). El primer reglament de la Inspecció apareix per Reial decret de 20 de maig de 1849, signat pel Ministre Bravo Murillo. D'aquest mateix any és la Real Ordre de 12 d'octubre de 1849, que estableix les regles que els inspectors provincials d'instrucció primària han d'observar en les seves visites a les escoles. No obstant això, es considera que va ser la Llei Moyano de 1857 (Llei d'Instrucció Pública) la que va establir formalment el primer model de sistema educatiu i va donar entrada a la funció inspectora.

A la fi del segle XIX, sota la presidència del liberal Sagasta, el ministre de Foment, Carlos Navarro i Rodrigo, va presentar al parlament el que pretenia ser la primera Llei sobre la Inspecció de l'Ensenyament. Aquesta Llei, molt influïda pels seguidors de la Institució Lliure d'Ensenyament, diferenciava els nivells central i provincial, buscava una certa estabilitat de l'inspector i l'ingrés per oposició; però no va passar de projecte, doncs no va ser aprovada. Aquest mateix ministre va presentar, i va ser aprovada el 16 de juny de 1887, una norma per la qual els inspectors podien gaudir de 45 dies a les escoles d'educació primària per a la seva formació i perfeccionament professional.

Després dels canvis polítics del segle XIX, és en 1913 quan es dóna un avanç cap a un model més estructurat. Al costat d'altres reformes, en 1932 es dóna un nou estatut a la inspecció educativa. Centrada fins llavors especialment en la intervenció de l'ensenyament primari,en 1938 es crea la Inspecció de l'Ensenyament Mitjà. Una major regulació jurídica de la inspecció en els diferents nivells s'estableix, després de la Guerra Civil, l'any 1953 (Inspecció d'Ensenyament Mitjà). No obstant la professionalització de la inspecció educativa es deu a la Llei General d'Educació de 1970, que va reforçar els diferents cossos d'inspectors, tant d'ensenyament general bàsic com d'ensenyament mitjà, deixant la porta oberta a una inspecció de la formació professional.

Després de la Constitució de 1978, en l'Estat de les autonomies, s'inicia una nova etapa. La Carta Magna estableix que "els poders públics inspeccionaran i homologaran el sistema educatiu per garantir el compliment de les lleis" (art. 27.8). Aquest mandat va propiciar que en 1984 es definís un nou marc legal per a la inspecció educativa amb l'establiment d'un sistema d'accés diferent i l'extinció dels cossos existents fins al moment. Posteriorment, amb el desenvolupament legislatiu del sistema educatiu es va tornar a donar un nou enfocament de la inspecció (Llei de Participació -LOPEG-,Llei de Qualitat i Llei d'Educació) amb la creació d'un nou cos i unes noves funcions.

Funcions

La Llei Orgànica 2/2006 d'Educació estableix les següents funcions de la inspecció educativa:

 1. Supervisar i controlar, des del punt de vista pedagògic i organitzatiu, el funcionament dels centres educatius així com els programes que en ells incideixen.
 2. Supervisar la pràctica docent, la funció directiva i col·laborar en la seva millora contínua.
 3. Participar en l'avaluació del sistema educatiu i dels elements que ho integren.
 4. Vetllar pel compliment, en els centres educatius, de les lleis, reglaments i altres disposicions vigents que afectin al sistema educatiu.
 5. Vetllar pel compliment i aplicació dels principis i valors recollits en aquesta Llei, inclosos els destinats a fomentar la igualtat real entre homes i dones.
 6. Assessorar, orientar i informar als diferents sectors de la comunitat educativa en l'exercici dels seus drets i en el compliment de les seves obligacions.
 7. Emetre els informes sol·licitats per les Administracions educatives respectives o que es derivin del coneixement de la realitat propi de la inspecció educativa, a través de les lleres reglamentàries.
 8. Qualssevol unes altres que li siguin atribuïdes per les Administracions educatives, dins de l'àmbit de les seves competències.

Atribucions dels inspectors

Als inspectors se'ls atorguen les següents atribucions, per al compliment de les seves funcions :

 1. Conèixer directament totes les activitats que es realitzin en els centres, als quals tindran lliure accés.
 2. Examinar i comprovar la documentació acadèmica, pedagògica i administrativa dels centres.
 3. Rebre dels restants funcionaris i responsables dels centres i serveis educatius, públics i privats, la necessària col·laboració per al desenvolupament de les seves activitats, para l'exercici de les quals els inspectors tindran la consideració d'autoritat pública.
 4. Qualssevol unes altres que li siguin atribuïdes per les Administracions educatives, dins de l'àmbit de les seves competències.

 

La inspecció educativa a la Llei d'Educació de Catalunya

(Alberto del Pozo, "Nous conceptes a la llei d'educació")

A l'Administració educativa de la Generalitat li correspon inspeccionar el conjunt del sistema educatiu (LEC, art. 158.2; LOE, art. 148.1), competència i responsabilitat que s'atribueixen directament "als serveis territorials de l'Administració educativa, […] d'acord amb els criteris generals establerts pel Govern, amb relació a l'àrea territorial corresponent" (LEC, art. 175.3.e).

Amb aquesta finalitat, segons la legislació estatal, "correspon a les administracions públiques competents ordenar, regular i exercir la inspecció educativa dins l'àmbit territorial respectiu" (LOE, art. 148.2).

I, en aquest sentit, el Departament d'Educació "exerceix la inspecció del sistema educatiu respecte de tots els centres, de qualsevol titularitat, dels serveis i dels altres elements del sistema, amb l'objectiu d'assegurar l'aplicació de l'ordenament i garantir l'exercici dels drets i el compliment dels deures que en deriven" (LEC, art. 177.1; LOE, art. 148.3, on a més d'aquests objectius relacionats a la LEC, s'afegeix també "la millora del sistema educatiu i la qualitat i equitat de l'ensenyament").

Tanmateix, la inspecció del sistema educatiu "està articulada territorialment" (LEC, art. 177.2; LOE, 148.2) i l'exerceixen funcionaris de la inspecció educativa, d'acord amb l'estructura, les atribucions i el funcionament dels òrgans corresponents, que reguli el Govern (LEC, art. 177.3). Aquest darrer precepte preveu, per tant, un desplegament normatiu de la inspecció educativa, malgrat que no hagi estat recollit expressament en l'Acord de Govern GOV/181/2009, de 3 de novembre, que va aprovar el calendari d'aplicació de la Llei, i que vaig comentar en el post del 23 de novembre de 2009.

L'article 178 LEC, que comento avui, recull les funcions de la inspecció educativa, pràcticament totes coincidents amb les fixades per la normativa bàsica estatal (LOE, art. 151), algunes amb més detall i amb certs matisos, però, de fet, la LEC no atribueix funcions noves a la inspecció educativa, ni tampoc introdueix novetats que mereixin ser destacades. L'apunt que vull destacar en aquesta nota és la incidència que poden tenir sobre les competències de la inspecció educativa, les responsabilitats atribuïdes per la LEC als directors dels centres públics i a la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.

Em limitaré, en el post d'avui, a comparar les funcions de la inspecció educativa amb les dels directors dels centres públics i altres òrgans educatius, i més endavant ja tindré l'ocasió d'analitzar d'una manera més detallada l'Agència d'Avaluació. Resumint-ho molt, les funcions de la inspecció educativa són les següents:

a) "Supervisar i avaluar els centres i els serveis educatius i controlar l'assoliment dels objectius" (LEC, art. 178.1.a; LOE, art. 151.a)

La direcció dels centres públics comparteix amb la inspecció educativa aquesta funció de supervisar, avaluar i controlar els centres, en la mesura que li correspon "orientar, dirigir i supervisar les activitats del centre" (LEC, art. 142.5.h), "participar en l'avaluació de l'exercici de les funcions del personal docent i de l'altre personal destinat en el centre" (LEC, art. 142.5.j) i "impulsar, d'acord amb els indicadors de progrés, l'avaluació del projecte educatiu" (LEC, art. 142.5.i).

b) "Supervisar i avaluar l'exercici de la funció docent i de la funció directiva" (LEC, art. 178.1.b; LOE, art. 151.b)

Com acabem de veure en l'apartat anterior, la inspecció educativa comparteix amb els directors dels centres públics l'avaluació de "l'exercici de les funcions del personal docent" (LEC, art. 142.5.j) i també avalua l'exercici de la funció directiva, ja que els directors "reten comptes davant el consell escolar i l'Administració educativa" (LEC, art. 147.7).

c) "Participar en la millora de la pràctica educativa" (LEC, art. 178.1.c; LOE, art. 151.b)

d) "Participar en l'avaluació del sistema educatiu" (LEC, art. 178.1.d; LOE, art. 151.c)

A la inspecció educativa se li encarrega "desenvolupar processos avaluadors i participar en l'aplicació d'avaluacions d'acord amb el que estableix el títol XI" (LEC, art. 178.1.d). En aquest títol XI de la Llei es regula l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, com un organisme independent del Departament d'Educació, i que ha de determinar els models i els protocols pertinents per a l'avaluació de centres, de la funció docent i de la funció directiva "d'acord amb la Inspecció d'Educació" (LEC, art. 190.1.d i e).

La Inspecció d'Educació és "l'òrgan per mitjà del qual l'Administració educativa vehicula preferentment la col•laboració en l'exercici de les funcions avaluadores encomanades a l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació amb relació a les modalitats d'avaluació a què fa referència l'article 186" (LEC, art. 194.2), és a dir, amb relació a totes les modalitats d'avaluació del sistema educatiu.

e) "Vetllar pel compliment de la normativa vigent que afecti el sistema educatiu" (LEC, art. 178.1.e; LOE, art. 151.d i e)

La inspecció educativa és l'òrgan de l'Administració encarregat de "vetllar pel respecte i el compliment de les normes reguladores del sistema educatiu i l'aplicació dels principis i valors que s'hi recullen, inclosos els destinats a fomentar la igualtat de gènere" (LEC, art. 178.1.e).

Ara bé, la inspecció educativa comparteix aquesta responsabilitat amb els directors dels centres públics, als quals correspon "garantir el compliment de les lleis i altres disposicions vigents" (LOE, art. 132.d), amb l'Administració educativa i els municipis, a qui correspon "vetllar pel compliment d'aquesta llei i de la normativa que la desplega" (LEC, art. 158.2.l i 159.3.f) i amb el conseller del Departament, a qui correspon, en matèria de funció pública docent, "vetllar pel compliment de la normativa reguladora de la funció pública docent" (LEC, art. 117.2.k).

f) "Assessorar la comunitat educativa" (LEC, art. 178.1.f; LOE, art. 151.f)

També correspon a la inspecció educativa "assessorar, orientar i informar els diferents sectors de la comunitat educativa en l'exercici de llurs drets i en el compliment de llurs obligacions" (LEC, art. 178.1.f); aquesta funció la comparteixen, en part, amb altres responsables, com ara els serveis educatius, que "han de proporcionar suport i assessorament presencial i telemàtic als centres que presten el Servei d'Educació de Catalunya, a llur professorat i a llurs alumnes i famílies" (LEC, art. 86.1; vegeu també l'art. 100, en què s'atribueix a aquests serveis l'orientació, a més de l'assessorament i el suport).

De fet, tot el professorat té l'obligació "d'oferir assessorament i atenció adequada a les famílies", que tenen dret a rebre informació sobre l'evolució educativa de llurs fills (LEC, art. 25.2), i d'"informar periòdicament les famílies sobre el procés d'aprenentatge" (LEC, art. 104.2.e).

g) "Emetre els informes corresponents" (LEC, 178.1.g; LOE, 151.g)

En l'exercici de les seves funcions, la inspecció educativa ha d'emetre els informes que se'n deriven, a instàncies de l'Administració educativa o d'ofici (LEC, art. 178.1.g). Té en aquest exercici la consideració d'autoritat pública (LEC, art. 177.2; LOE 150.2) que la Llei ha atribuït també als directors dels centres públics, els quals "gaudeixen de presumpció de veracitat en els seus informes i d'ajustament a la norma en les seves actuacions, llevat que es provi el contrari" (LEC, art. 142.9).

h) "Qualsevol altra que li encomani l'Administració educativa, en l'àmbit de les seves competències" (LEC, art. 178.1.h)

i) "Funcions d'arbitratge" (LEC, art. 178.2)

A més de les funcions enumerades en el punt 1 de l'article 178 LEC, i com a complement de les funcions esmentades en els apartats e) i f), "els inspectors d'educació poden intervenir en la mediació exercint funcions d'arbitratge en els conflictes que es generin entre membres de la comunitat educativa" (LEC, art. 178.2).

Aquesta funció d'arbitratge de la inspecció educativa és una novetat legal, en comparació amb la LOE, i s'ha de relacionar amb el procediment per a la prevenció i la resolució dels conflictes que es puguin produir en el marc educatiu (LEC, art. 32.1; 30.5; 31.3.c), la resolució dels quals correspon als directors dels centres públics, "que han d'afavorir la convivència al centre i garantir la mediació en la resolució dels conflictes" (LOE, art. 132.f).


FAPAC. Tots els drets reservats