FAPAC

Impostos

Un impost és una quantitat de diners exigida per les administracions públiques als ciutadans i a les empreses d'una regió, territori o país, com a contribució a la despesa pública. L'impost és un tribut caracteritzat per fer sorgir obligacions pecuniàries en favor del creditor tributari regit pel dret públic i no requereix de cap contraprestació per part de l'administració. L'impost sorgeix exclusivament com a conseqüència de la capacitat econòmica del contribuent. El camp de les ciències econòmiques que estudia els impostos son les finances públiques, mentre que el camp del dret, és el dret tributari.

Fiscalitat

Les associacions sense ànim de lucre poden mantenir activitats econòmiques o realitzar transaccions econòmiques derivades de les seves activitats i projectes, tot i no buscar el lucre econòmic, tanmateix aquestes transaccions econòmiques i activitats estan subjectes a la fiscalitat, per tant una entitats sense ànim de lucre també a de tributar a l’administració pública. Tot i això no tenen les mateixes obligacions fiscals que les empreses.

Adreces d'interès:

- Agència Tributària. http://www.aeat.es

A continuació desglossarem les obligacions fiscals a les quals ha de fer front les associacions:

El CIF:

Real Decret 338 de 1990 de regulació del CIF.

Per començar una associació, ha de tenir el codi d’identificació fiscal (CIF), que es tramita a l’administració d’Hisenda que correspongui a l’associació, i la documentació necessària que s’ha de portar és:

· Original i fotocopia dels estatuts segellats pel registre corresponent.

· Original i fotocopia de l’acta fundacional.

· Fotocopia del DNI de la persona, inclosa entre els socis fundadors, que firmi l’imprès de sol·licitud, dit Imprès de Declaració Censal 037.

El CIF s’ha de dipositar en els escrits que es presentin tant l’Administració pública com a altres organismes, tanmateix també han de figurar a les factures o rebuts que emeti l’associació i a les compres que realitzi.


Impost de societats:

L'impost de societats és un impost que grava la renda de les societats i de la resta d'entitats jurídiques. És un impost directe i de caràcter personal, habitualment amb un tipus impositiu únic, que recau sobre els beneificis obtinguts per les empreses i entitats jurídiques.

Impost de valor afegit: (IVA)

L’IVA és un impost indirecte que incideix sobre el consum i grava els lliuraments de béns i prestacions de serveis de qualsevol naturalesa. Es un impost que es declara trimestralment amb un resum anual. És consideren prestació de serveis: l’exercici independent d’una professió, art o ofici, l’arrendament de béns o indústria, les cessions d’ús o usdefruit de béns mobles, els transports, els serveis d’hosteleria, de restauració o acampada, el dret a utilitzar instal·lacions esportives o recreatives.

Impostos sobre activitat econòmica: (IAE)

L’impost sobre activitats econòmiques és un impost de caràcter local, que grava sobre l’exercici d’activitats econòmiques. La definició d’activitats econòmica és molt amplia, i engloba activitats amb afany de lucre o d’interès social.

Altres Impostos

- Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats:

Les Comunitats Autònomes son per delegació de l’Estat les que s’han de fer càrrec de l’Impost, per tant també tindran la competència per dictar els acords de la concessió d’exempcions

- Declaració informativa de Donacions rebudes:

És una declaració de les donacions rebudes per part de fundacions o Associacions d’Utilitat Pública.

A més a més, aquelles associacions que siguin titulars de bens immobles o de vehicles de tracció mecànica també poden estar subjectes als següents impostos:

- Impostos sobre bens immoble

- Impostos sobre vehicles de tracció mecànica

- Impostos sobre construccions, instal·lacions i obres

- Impostos sobre l’increment del valor de terrenys de naturalesa urbana

 
- Declaració d’Operació amb tercers

La Declaració d’Operació amb tercers és una declaració de les operacions realitzades amb terceres persones, tant clients com proveïdors amb els que l’associació hagi superat al llarg de l’any una certa quantiat. Es fa mitjançant un model que es presenta anualment.


FAPAC. Tots els drets reservats