FAPAC

Impost sobre el valor afegit (IVA)

Què grava?

L’impost grava les entregues de béns i les prestacions de serveis amb contraprestació, realitzades per les associacions.

Qui l’ha de pagar?

És un impost que grava el consum de béns i serveis, no l’entrega. Per tant, qui l’ha de pagar són els destinataris dels béns i serveis, no les associacions que els entreguen.

Per fer-ho possible, l’impost estableix l’obligació de repercutir-lo (cobrar-lo) i ingressar-lo al Tresor Públic.

Entregues de béns i serveis en les que s’ha de repercutir l’IVA (Subjectes)

Com a principi general, l’impost s’ha de repercutir en totes les entregues de béns i serveis.

Entregues de béns i serveis en les que no s’ha de repercutir l’IVA (Exemptes)

Determinades entregues de béns i serveis estan exemptes de l’impost. Això vol dir que les associacions no han de repercutir-lo. En cap cas significa que no hagin de suportar-lo (pagar-lo).

L’exempció de l’impost arriba a determinades entregues de béns i serveis, no a les associacions que els entreguen. Per tant, hi ha entregues de béns i serveis exempts, no associacions exemptes.

Les entregues de béns i serveis exempts més importants, són les relacionades amb les següents activitats:

1. Serveis mèdics i sanitaris
2. Serveis de caràcter social
3. Educació
4. Serveis Esportius i Culturals

Quantitat a ingressar

La quantitat a ingressar al Tresor Públic és la diferència entre l’IVA repercutit (cobrat) en les vendes i l’IVA suportat (pagat) en les compres que realitzen les associacions.

IVA Repercutit

Són les quantitats repercutides en les vendes. Es calculen aplicant el tipus impositiu sobre el preu.

IVA Suportat

Són les quantitats suportades en les compres. Si compleixen determinats requisits, poden deduir-se (restar-se) de l’IVA repercutit, fent més petita la quantitat a ingressar.

Els requisits són els següents:
1. Han d’estar relacionades amb béns i serveis en els que l’associació hi repercutirà l’impost.
2. S’ha de tenir la factura completa emesa pel proveïdor.

S’ha de tenir present que només és possible deduir l’IVA suportat en les compres quan es repercuteix en les vendes. Donat que, en general les associacions, realitzen, simultàniament, entregues de béns i serveis exempts i no exemptes, poden donar-se tres situacions diferents:

1. Si l’associació repercuteix l’IVA en la totalitat dels béns i serveis que entrega, pot deduir la totalitat de l’IVA suportat en els béns i serveis que adquireix.
2. Si l’associació no repercuteix l’IVA en els béns i serveis que entrega, no pot deduir l’IVA suportat en els béns i serveis que adquireix.
3. Si l’associació repercuteix l’IVA en una part dels béns i serveis que entrega, pot deduir una part de l’IVA suportat en els béns i serveis que adquireix.

Funcionament de l’Impost

L’Impost sobre el Valor Afegit és un impost que funciona pel mètode de l’autoliquidació. L’associació liquida l’impost i l’Administració Tributària, si ho creu convenient, el comprova a més tard.

Per tant, les associacions només han d’informar a l’Administració Tributària del fet que entreguen béns i serveis els que repercuteixen l’IVA.

Per fer-ho, han de presentar les següents declaracions:

1. Una declaració d’alta: l’associació informa a l’Administració Tributària que entrega béns i serveis en els que ha de repercutir l’impost i que ha de presentar declaracions tributàries relacionades amb aquestes entregues.
2. Una declaració de variació: l’associació informa a l’Administració Tributària que hi ha hagut canvis en les entrega béns i serveis en els que ha de repercutir l’impost i que hi ha variacions en les declaracions tributàries que ha de presentar
relacionades amb aquestes entregues.
3. Una declaració de baixa: l’associació informa a l’Administració Tributària que ja no entrega béns i serveis en les que ha de repercutir l’impost i que ja no ha de presentar declaracions tributàries relacionades amb aquestes entregues

Obligacions de l’associació

Les associacions que entreguen béns i serveis en els que repercuteixen l’IVA, tenen les obligacions següents:

1. Declarar i ingressar l’IVA
Les associacions han de declarar i ingressar trimestralment l’IVA repercutit i l’IVA suportat.
La Declaració s’ha presentar en un model oficial (model 300) a l’Agència Tributària fins a 20 dies després de la finalització cada trimestre (20 d’abril, 20 de juliol, 20 d’octubre i 30 de gener).

2. Presentar Declaracions informatives
Les associacions han de presentar cada any dues declaracions informatives:
a) La primera declaració recull el total de l’IVA repercutit i suportat. Aquesta declaració s’ha presentar en un model oficial (model 390) a l’Agència Tributària amb la darrera Declaració de l’any (30 de gener).
b) La segona declaració recull totes les operacions per un import superior a 500.000 pessetes. Aquesta declaració s’ha de presentar en un model oficial (model 347) durant el mes d’abril de l’exercici següent.

3. Obligacions comptables
Les associacions tenen les següents obligacions:
a) Emetre una factura
b) Portar una comptabilitat que permeti determinar l’import de l’IVA repercutit i de l’IVA suportat. Aquesta comptabilitat passa per portar els llibres següents:
¨ Llibre factures emeses
¨ Llibre de factures rebudes
¨ Llibre de béns d’inversió

Font: Jussana (Ajuntament de Barcelona)


FAPAC. Tots els drets reservats