FAPAC

Impost sobre activitats econòmiques

Què grava?

L’Impost sobre Activitats Econòmiques grava totes les activitats que suposen l’entrega de béns i la prestació de serveis.

Qui l’ha de pagar

L’han de pagar totes les associacions que entreguin béns o prestin serveis en el desenvolupament de les seves activitats amb un import net de la xifra de negocis superior a 1.000.000 € a l’any.

L’absència d’ànim de lucre i, ocasionalment, de contraprestació econòmica, no alliberen en cap cas, de l’obligació de pagar-lo.

Qui no l’ha de pagar

No l’han de pagar les associacions que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 € a l’any i les que entreguin béns i prestin serveis relacionats amb les següents activitats:

1. Les activitats d’ensenyament realitzades per organismes públics d’investigació i establiments d’ensenyament públic o privats finançats o subvencionats íntegrament amb fons de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Entitats Locals o per Fundacions declarades benèfiques o d’utilitat pública i les realitzades per entitats sense afany de lucre que estiguin en concert educatiu.

2. Les activitats de caràcter pedagògic, científic, assistencial, d’ensenyament, rehabilitació, educació i tutela de minusvàlids, realitzades per Fundacions o Associacions de disminuïts físics, psíquics i sensorials.

3. Les activitats en general de les Fundacions i Associacions declarades d’Utilitat Pública que estiguin relacionades amb el seu objecte social o finalitat específica, que no generin competència deslleial i que estiguin destinades a col·lectivitats genèriques.
En el cas que aquestes mateixes associacions entreguin béns i prestin serveis relacionats amb altres activitats, sí que l’han de pagar.

Quantitat a pagar

L’impost sobre Activitats Econòmiques estableix una relació de les diferents activitats que les associacions poden realitzar. Cadascuna d’aquestes activitats té assignada una quantitat a pagar (quota).

En el cas que totes les entregues de béns i prestacions de serveis que realitza una associació, no puguin incloure’s en una única activitat de les establertes per l’impost, l’associació haurà de pagar tantes quotes com activitats diferents porti a terme.
La quota a pagar és variable. Està en funció del tipus d’activitat que es realitza corregida per uns paràmetres que l’impost considera rellevants per calcular la quantitat final a pagar (superfície, situació del local, mida de la població...).

Funcionament de l’Impost

L’Impost sobre Activitats Econòmiques és un impost que funciona pel mètode de liquidació. L’associació subministra a l’Administració tota la informació relacionada amb els béns que entrega i els serveis que presta i les condicions sota les que ho fa, i és l’Administració la que determina la quota a pagar.

Per tant, les associacions han d’anar subministrant a l’Administració informació suficient perquè aquesta pugui calcular l’impost a pagar.

Per fer-ho, han de presentar les següents declaracions:

1. Una declaració d’alta: fins a deu dies hàbils abans de començar a entregar els béns i a prestar els serveis que obliguin al pagament de l’impost.

2. Una declaració de variació: fins a trenta dies hàbils després que s’hagi produït un canvi substancial en les condicions en les que s’entreguen els béns i es presten els serveis.

3. Una declaració de baixa: fins a trenta dies després que hagi finalitzat l’entrega de béns i serveis.
Forma de pagament
Una vegada a l’any, l’Administració, a partir de la informació que disposa, confecciona una liquidació per cadascuna de les quotes a pagar que tramet al domicili de l’associació.
L’associació té trenta dies per pagar-la


FAPAC. Tots els drets reservats