FAPAC

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

¿Quines són les implicacions més importants per a una AMPA?

Totes les AMPA que facin pagaments, relacionats amb l'IRPF, hauran de practicar-hi una retenció. Si l'AMPA té treballadors contractats la retenció es determinarà en funció dels sous i d'acord amb els trams establerts per la legislació vigent. En pagaments a persones col·laboradores que no s'hi dediquen professionalment (impartició de cursos, conferències o similars) la retenció és del 15%. Quan es contracten serveis professionals indpendents (advocats, notaris, ...) la retenció és del 15% sobre els honoraris dels quals s'ha d'informar a través del model 036 d'Hisenda. Cada trimestre i dins dels següents 20 dies després de la finalització, s'ha d'utilitzar el model 110 per declarar i fer l'ingrés de totes les retencions practicades. Anualment s'ha de presentar el model 190 amb el reum anual de retencions fetes.

En les línies següents es dóna una informació detallada sobre aquest impost.

¿Què és l'IRPF?

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques grava els ingressos dels ciutadans, per tant, no és un impost que recaigui sobre cap entitat amb personalitat jurídica, tal com una associació o una fundació. Tot i això, en la mesura que des de la nostra entitat se satisfacin rendes de treball, honoraris professionals, beques, etc, haurem de retenir part d'aquestes rendes i ingressar-les a l'Hisenda Pública, periòdicament, tal i com s'explica als apartats següent.

Aquesta obligació ve recollida a l'Art. 82.2 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre de 1998, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries i a l'Art. 69 del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer de 1999, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

¿Com afecta l'IRPF a una associació?

L'IRPF afecta a una associació en la mesura que se satisfacin rendes a persones físiques, doncs, en aquest cas, haurem de retenir part de les rendes i ingressar-les davant Hisenda.

Com es menciona al punt anterior, aquesta obligació ve recollida a l'Art. 82.2 de la Llei 40/1998, de 9 de desembre de 1998, de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres Normes Tributàries i a l'Art. 69 del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer de 1999, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, on es diu textualment:

"Article 69. Obligació de practicar retencions i ingressos a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

1. Les persones o entitats contemplades a l'article 71 d'aquest  Reglament que satisfacin o abonin rendes previstes a l'article 70, estaran obligades a retenir i ingressar al Tresor, en concepte de pagament a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al perceptor, d'acord amb les condiciones establertes en aquest Reglament.

Igualment existirà obligació de retenir en les operacions de transmissió d'actius financers i de transmissió o reemborsament d'accions o participacions d'institucions d'inversió col·lectiva, en les condicions establertes en aquest Reglament.

2. Quan les mencionades rendes se satisfacin o s'abonin en espècie, les persones o entitats mencionades a l'apartat anterior estaran obligades a efectuar un ingrès a compte, en concepte de pagament a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent al perceptor, d'acord amb les normes d'aquest Reglament.

3. A efectes del previst en aquest Reglament, les referències al retenidor s'entendran efectuades igualment a l'obligat a efectuar ingressos a compte, quan es tracti de la regulació conjunta d'ambdós pagaments a compte."

Rendes subjectes y no subjectes a retenció d'IRPF

Retencions en contractes laborals Declaracions trimestrals i anuals de retencions d'IRPF
Retencions en contractes mercantils a professionals
Retencions a l'arrendador
Altres rendes subjectes a retenció

Les rendes subjectes i no subjeces seran les següents:

SUBJECTES NO SUBJECTES
 • Retencions en contractes laborals.
 • Rendiments de capital mobiliari
 • Rendiments d'activitats econòmiques
 • Professionals
 • Agrícoles i ramaderes
 • Activitats forestals
 • Rendiments de lloguers o sublloguers d'immobles urbans
 • Rendiments procedents de la propietat intel·lectual
 • Premis
 • Beques lligades al desenvolupament d'una activitat formativa, d'investigació, etc.
 • Rendes exemptes, dietes i despeses de viatge
 • Premis de jocs d'atzar
 • Premis la base dels quals no sigui superior a 50.000 ptas.
 • Lloguer d'habitatges per empleats
 • Lloguers que no superin ell 900 € anuals
 • Quan l'activitat del que lloga estigui classificada en alguns del epígrafs del 861 de la Secció Primer de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Real Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, o en algun altre epígraf que faculti per a l'activitat de lloguer o sublloguer de bens immobles urbans, i aplicant el valor cadastral dels immobles destinats al lloguer o sublloguer les regles per determinar la quota establerta als epígrafs del citat grup 861, no havent resultats quota zero.
 • Les compensacions per despeses de col·laboració als voluntaris de l'entitat
 • Els reintegraments per despeses als membres de la Junta Directiva o Patronat
 • Els ajuts als beneficiaris de les activitats de l'entitat

Retencions en Contractes laborals

En contractar laboralment a un treballador haurem de retindre'l un percentatge del salari en concepte de retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IFPF). El percentatge d'aquesta retenció és variable, i està en funció de l'import del salari, les condicions familiars del treballador, les cotitzacions de Seguretat Social del treballador, etc.

Per calcular aquest percentatge, Hisenda facilita un programa informàtic gratuït que es pot trobar en les Eines informàtiques Fiscals, on s'explica com instal·lar-lo. Els càlculs que realitza aquest programa estan basats en la  reglamentació sobre el tema que podem trobar al Capítol 2 del Títol 6 del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer de 1999, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. 

Trimestralment haurem d'ingressar les quantitats retingudes en Hisenda en alguna de les seves oficines o a través de qualsevol entitat bancària, i anualment haurem d'omplir un resum anual de les retencions practicades durant l'any, tot el qual s'explica en el apartat de Declaracions Trimestral i Anuals de Retencions d'IRPF.

Així mateix, en finalitzar l'any s'haurà d'enviar a les persones a les quals hàgim retingut, en concepte d'IRPF, un certificat de retencions on fem constar el salari o retribució bruta, les despeses d'assegurances socials i el líquid percebut, així com els possibles pagaments en espècie.

Retencions en Contractes mercantils a professionals autònoms

Quan contractem a professionals autònoms haurem de retenir-los un percentatge de la remuneració total, en concepte de retenció a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que dependrà de l'antiguitat del primer alta a l'epígraf de l'IAE d'aquesta persona, corresponent a l'activitat que ens facturi.

Així doncs, si el primer alta no té més de tres anys d'antiguitat, li retindrem un 7%, que ha d'estar reflectit a la factura que ens remeti. Si pel contrari, el primer alta és de fa de més de tres anys, el percentatge a retindre serà del 15%. Trimestralment haurem d'ingressar les quantitats retingudes a Hisenda, en alguna de les seves oficines o a través de qualsevol entitat  bancària, i anualment haurem d'omplir un resum anual de les retencions practicades durant l'any, tot el qual s'explica a l'apartat de Declaracions Trimestrals i Anuals de Retencions d'IRPF.

Així mateix, en finalitzar l'any s'haurà d'enviar a les persones que hàgim retingut, en concepte d'IRPF, un certificat de retencions on fem constar la retribució bruta, el líquid percebut i les quantitats retingudes, així com els possibles pagaments en espècie.

Arrendaments

Retenció al llogater del local

Si l'entitat és titular, com inquilí, del contracte de lloguer del local o oficina on té la seva seu, haurà de retenir al propietari/a del mateix un 19% del lloguer mensual i haurem de presentar les declaracions trimestrals i ingressar les retencions practicades a Hisenda, així com un resum anual d'aquestes retencions, tal i com s'explica a l'apartat Declaracions Trimestrals i Anuals de Retencions d'IRPF.

Això és així per a la major part dels casos, però si el propietari del local compleix alguna de les condicions següents, no haurem de practicar-li cap retenció.

Condicions que ha de complir el propietari perquè no s'hagi de retindre el 19% de l'import del lloguer:

 • Quan es tracte de l'arrendatari d'habitatges que subscriuen les empreses per al seus empleats.
 • Quan la renda anual satisfeta per l'arrendatari a un mateix arrendador no superi els 900 € (locals de renda antiga, per exemple).
 • Quan l'activitat de l'arrendador estigui classificada en alguns dels epígrafs del grup 861 de la Secció Primera de les Tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de septembre, o en algun altre epígraf que faculti per a l'activitat d'arrendament o subarrendament de bens immobles urbans, i aplicant el valor cadastral dels immobles destinats a l'arrendament o subarrendament les regles per determinar la quota establerta als epígrafs del citat grup 861, no hagués resultat quota zero.

Altres rendes subjectes a retenció

En general, en altre tipus de rendes satisfetes, tals com premis o beques, el percentatge de retenció serà del 19 %.

En qualsevol cas, per tenir una informació més completa, es pot consultar el Capítol 2 del Títol 6 del Reial Decret 214/1999, de 5 de febrer de 1999, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Declaracions trimestrals i anuals de retencions d'IRPF

Declaracions per retenció a Professionals autònoms, Treballadors laborals, premis, beques, etc.

Declaracions per retenció als Arrendaments urbans.

Declaracions per retenció a Professionals autònoms, Treballadors laborals, premis, beques, etc.

Trimestralment, coincidint amb els 20 primers dies del mes següent a la finalització del trimestre natural, és a dir, entre el 1 i el 20 d'Abril, Juliol, Octubre i Gener, haurem de presentar el Model 110 i ingressar les retencions practicades, directament a les oficines d'Hisenda o a través del nostre banc.

Anualment, coincidint amb la declaració trimestral de l'últim trimestre, és a dir, entre el 1 i el 20 de gener de l'any següent, haurem de presentar el Model 190, que no és més que un resum anual de les retencions practicades, amb les dades dels perceptors.

Declaracions por retenció en els Arrendaments urbans

Trimestralment, coincidint amb els 20 primers dies del mes següent a la finalització del trimestre natural, és a dir, entre el 1 i el 20 d'Abril, Juliol, Octubre i Gener, haurem de presentar el Model 115 i ingressar les retencions practicades, directament a les oficines d'Hisenda o a través del nostre banc.

Anualment, coincidint amb la declaració trimestral de l'últim trimestre, és a dir, entre el 1 i el 20 de gener de l'any següent, haurem de presentar el Model 180, que no és més que un resum anual de les retencions practicades, amb les dades dels arrendadors.


FAPAC. Tots els drets reservats