FAPAC

Formació Professional

La formació professional és el conjunt d'ensenyaments que preparen per a desenvolupar un ofici. En alguns països s'anomena educació vocacional. Combina formació teòrica i pràctica, part de la qual té lloc en empreses acreditades. Segueix l'educació secundària i no és obligatòria.

Sistema educatiu
Règim general
Règim especial

Va néixer per encabir dins l'educació formal aquells aprenentatges que es feien directament al lloc de treball, hereus de la tradició medieval dels artesans i els gremis. Així, s'assegurava una formació teòrica que permetés dispensar un títol i donar vàlua a aquest saber, tradicionalment menystingut enfront del més acadèmic (usualment representat pel batxillerat o l'educació superior).

A Espanya abans s'anomenava FP i comprenia dos cicles, fent un total de cinc anys. Actualment, des de la implantació de la LOGSE, es divideix en tres tipus: la formació professional específica, la contínua (la que es fa des dels propis centres de treball) i l'ocupacional (destinada a persones en atur). L'FP específica es duu a terme dins dels cicles formatius (o mòduls en la reforma experimental). El cicle de grau mitjà segueix a l'ESO i els alumnes han de tenir 16 anys per cursar-lo. El cicle de grau superior ve després del batxillerat. Cada cicle dura un o dos anys i s'adscriu a una família d'oficis.

Hi ha diferents formes d'accedir als estudis d'FP (actualment Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior) que la LOE recull.

Accès al CFGM

  1. Títol Graduat en ESO
  2. Superant una prova (amb més de 17 anys, que es pot preparar amb els PQPI o en escoles d'adults)
  3. Superant la prova de majors de 25 anys per a accedir a la universitat.

Accès a CFGS

  1. Títol de Batxillerat
  2. Superant una prova (amb més de 19 anys, que es pot preparà amb els PQPI o en escoles d'adults)
  3. Superant la prova de majors de 25 anys per accedir a la universitat.

Els estudis de FP estan dividits en 26 famílies: Agrària. Marítim-Pesquera. Indústries Alimentàries. Química. Imatge Personal. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Transport i Manteniment de Vehicles. Indústries Extractives. Edificació i Obra Civil. Vidre i Ceràmica. Fusta, Moble i Suro. Tèxtil, Confecció i Pell. Arts Gràfiques. Imatge i So. Informàtica i Comunicacions. Administració i Gestió. Comerç i màrqueting. Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Hostaleria i Turisme. Activitats Físiques i Esportives. Arts i Artesanies.

Un altre tipus de formació són els coneguts PGS (Programes de Garantia Social). És una formació que va destinada a joves que no aconsegueixen graduar-se. És un tipus d'ensenyament pràctic, vinculat a un ofici (fuster, flequer, electricista, etc.) amb una part de formació més genèrica que s'anomena "compensatòria" ja que realitzant aquest curs després es poden preparar l'accès a Cicles formatius de Grau Mitjà.

Actualment els PGS tenen una altre nomenclatura: PQPI.

En molts països s'aposta per introduir nocions de formació professional dins de l'ensenyament obligatori, per a preparar millor els alumnes per a la vida laboral i ajudar-los a triar una professió.


FAPAC. Tots els drets reservats