FAPAC

Estructura organitzativa d’un Institut d’Ensenyament Secundari (IES)

Aquest article ha estat estret de la publicació: Eines d'AMPA (FaPaC)

Organigrama dels òrgans de Govern i coordinació d’un institut d’educació secundària

 

Funcions del director

1. Representa el centre i representa l’administració en el centre.
2. Juntament amb la resta dels membres de l’equip directiu dirigeix i coordina les activitats del centre i és el responsable de l’elaboració de la programació general del centre de caràcter anual, la memòria i del Projecte curricular.
3. Assigna al professorat els diferents cicles, cursos i àrees.
4. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit al centre.
5. Té cura de la gestió econòmica del centre.
6. Designa el cap d’estudis i el secretari així com els diferents coordinadors que es puguin establir.
7. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Funcions del cap d’estudis

1. Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.
2. Coordinació de les activitats escolars reglades.
3. Coordinació amb els serveis educatius.
4. Substitució del director en cas d’absència.
5. Coordinació de les reunions d’avaluació.
6. Coordinació de l’acció tutorial.

Funcions del secretari

1. Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.
2. Exercir, per delegació del director, la prefectura del personal adscrit al centre.
Funcions del coordinador pedagògic
Resum de funcions:
1. Coordinar l’elaboració i actualització del Projecte Curricular.
2. Coordinar l’adequada correlació entre el procés d’aprenentatge dels alumnes de 1r cicle d’ESO amb els del cicle superior dels centres de primària de la zona.
3. Coordinar les accions educatives entre els diferents nivells.
4. Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius, juntament amb els caps de departament i que sigui coherent al llarg dels diferents nivells.
5. Vetllar per l’adequada selecció dels llibres de text juntament amb els caps de departament.

El Consell Escolar del Centre

Les funcions del consell escolar són prou importants com per a dedicar-hi un article a part.

Claustre de professors

El formen el conjunt de professors del centre.
Resum de les funcions:
 1. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu i establir criteris per a l’elaboració i seguiment del Projecte curricular.
 2. Aportar propostes al consell escolar i a l’equip directiu per a les qüestions relatives a l’organització i programació d’activitats generals i complementàries així com l’elaboració del reglament de règim intern.
 3. Fixar criteris i coordinar funcions respecte a les activitats educatives del centre (avaluació i tutoria).

Els departaments didàctics

Formen part dels departaments didàctics els professors que imparteixen crèdits de la mateixa àrea curricular.
És funció dels departaments la coordinació d’activitats docents de les àrees i matèries corresponents.
El cap de departament
És el responsable de la coordinació de les activitats del departament i de la seva programació i avaluació.

Equip docent

Està format pel conjunt de professors que imparteixen docència a un grup d’alumnes.
L’equip docent ha d’actuar coordinadament per garantir la convivència del grup d’alumnes, la resolució dels conflictes i la informació als pares o tutors. L’equip docent es constitueix en junta d’avaluació per fer el seguiment dels aprenentatges i adoptar-ne les decisions resultants.

El coordinador d’activitats i serveis escolars

La seva missió és coordinar i promoure activitats escolars complementàries i extraescolars, i dirigir el funcionament de la biblioteca.

Els coordinadors d’educació secundària obligatòria i del batxillerat

Vetllen per la continuïtat i coherència educativa al llarg de l’educació secundària obligatòria o del batxillerat.

El coordinador de formació professional

Vetlla per l’adequació de les accions dels tutors de pràctiques professionals, coopera
en l’apreciació de les necessitats de formació professional en l’àmbit territorial de
l’institut i es relaciona amb les administracions i les institucions públiques i privades
de l’àrea d’influència.

El tutor de pràctiques professionals

Efectuen la programació, seguiment i avaluació de la fase de pràctiques en els centres
de treball en els ensenyaments de formació professional.

El professor - tutor

Cada unitat o grup d’alumnes té un professor tutor.
Resum de funcions:
1. Tenir coneixement del procés d’aprenentatge i de l’evolució personal dels seus
    alumnes.
2. Tenir cura de la coherència en les activitats de tots els docents que intervenen en
    el seu grup d’alumnes.
3. Responsabilitzar-se de l’avaluació dels seus alumnes en les sessions d’avaluació.
4. Dur a terme les tasques d’orientació acadèmica.
5. Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes.
6. Vetllar per la convivència del grup d’alumnes.


FAPAC. Tots els drets reservats