FAPAC

Estructura organitzativa d’un Centre d’Educació Infantil i Primària (CEIP)

Aquest article ha estat estret de la publicació: Eines d'AMPA (FaPaC)

Organigrama dels organs de Govern i Coordinació d’un centre d’educació infantil i primària

 

 

Funcions del director o directora

1. Representa el centre i l’administració dins del centre.
2. Juntament amb la resta dels membres de l’equip directiu, dirigeix i coordina les activitats del centre i és el responsable de l’elaboració de la Programació general del centre de caràcter anual, de la Memòria i del Projecte curricular.
3. Assigna al professorat als diferents cicles, cursos i àrees.
4. Exerceix la prefectura de tot el personal adscrit al centre.
5. Té cura de la gestió econòmica del centre.
6. Designa el cap d’estudis i el secretari així com els diferents coordinadors que es puguin establir.
7. Fomenta i coordina la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa.

Funcions del cap d’estudis

1. Planificació, seguiment i avaluació de les activitats del centre.
2. Coordinació de les activitats escolars i extraescolars.
3. Coordinació amb els serveis educatius.
4. Substitució del director en cas d’absència.
5. Coordinació de l’elaboració del Projecte curricular.
6. Vetllar perquè l’avaluació dels alumnes es faci en relació als objectius i criteris fixats en el projecte curricular.
7. Vetllar per la coherència en la selecció dels llibres de text.
8. Coordinar l’acció tutorial.

Funcions del secretari o de la secretària

1. Dur a terme la gestió de l’activitat econòmica i administrativa del centre.
2. Exercir, per delegació del director, la prefectura del personal adscrit al centre.

El Consell Escolar del Centre

Les funcions del consell escolar són prou importants com per dedicar-hi un article a part.

El Claustre de professors

El formen el conjunt de professors del centre.
Resum de les funcions:
1. Participar en l’elaboració del Projecte educatiu i establir criteris per a l’elaboració i seguiment del Projecte Curricular.
2. Aportar propostes al consell escolar i a l’equip directiu per a les qüestions relatives a l’organització i programació d’activitats generals i complementàries així com l’elaboració del reglament de règim intern.
3. Fixar criteris i funcions respecte a les activitats educatives del centre (avaluació i recuperació d’alumnes i tutoria).

Òrgans de coordinació

Equips de cicle
Estan formats per tots els professors/res que imparteixen docència en aquell cicle i tenen com a funció bàsica organitzar i desenvolupar els ensenyaments propis del cicle.
Coordinadors de cicle
Són professors del cicle, sota la dependència del Cap d’Estudis, que vetllen per la coherència i continuïtat de les accions educatives al llarg de l’escolarització d’infantil o primària.

 


FAPAC. Tots els drets reservats