FAPAC

Estatuts de la FaPaC

Els Estatuts de la FaPaC són els preceptes legals que regulen el seu funcionament i  els seus òrgans de govern. Estableixen a més els drets i deures de les AMPA associades.

Els Estatuts vigents van ser aprovats per l'Assemblea General de l'any 2010. Al llarg dels anys s'han anat introduint diversos canvis o bé per ajustar-se a la legislació vigent o bé per introduir diverses propostes aprovades a l'Assemblea General.


FAPAC. Tots els drets reservats