FAPAC

Escola Bressol

Una llar d'Infants o escola bressol és un establiment educatiu, de gestió pública o privada, que forma a nens d'entre 0 i 3 anys. Els encarregats de supervisar als menors són professionals en l'àrea de l'educació infantil o educació preescolar i la seva feina consisteix, no només en supervisar als infants i proveir-los de les seves necessitats bàsiques, sinó també en educar-los d'una manera lúdica a través del joc.

Normativa sobre les llars d'infants

Perquè un centre pugui ser considerat una llar d'infants ha d'oferir servei a grups d'infants durant deu o més mesos l'any i l'atenció als infants ha de ser de dos o més dies a la setmana i tres o més hores al dia. Així mateix, les llars han de programar cada curs les permanències dels infants al centre i també les estratègies educatives i els objectius que es pretenen assolir.

A Catalunya el català és la llengua vehicular, encara que els infants tenen dret a rebre el primer ensenyament en la seva llengua habitual.

Titulacions dels mestres: Mestre especialista en Educació Infantil o grau equivalent, Tècnic superior en Educació Infantil o qualsevol altra titulació declarada equivalent.

Número d'infants per grup: S'estableix una ratio diferent depenent de l'edat dels alumnes: Grup d'infants menors d'un any: 8; Grup d'infants d' un a dos anys: 13; Grup d'infants de dos a tres anys: 20

Una Llar d'infants rural és la que està ubicada en un nucli de població que tingui menys de 2.500 habitants. La llar d'infants pot estar ubicada en diversos municipis o nuclis de població.

Previsions en relació a l'educació infantil

Amb la Llei Orgànica d'Educació es torna a considerar l'Educació Infantil com una etapa educativa de 0 a 6 anys. El caràcter educatiu de cada cicle es recollirà pels centres en una proposta pedagògica. També s'obre la possibilitat d'oferir únicament 1 o 2 unitats de primer cicle.

Normativa sobre llars d'infants


FAPAC. Tots els drets reservats