FAPAC

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Introducció

L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) és el període del que es correspon amb l'educació secundària des de la implantació de la LOGSE.

Sistema educatiu
Règim general
Règim especial

Comprèn 4 cursos, que abasten des dels dotze als setze anys si no hi ha repeticions. És la continuació de l'educació primària i l'última de les etapes d'educació obligatòria.

El títol de l'ESO permet accedir al Batxillerat i als cicles formatius de grau mitjà. Per als alumnes que no la superen existeixen els Programes de Garantia Social.

Característiques de l'ESO

 • És una etapa terminal per a determinats estudiants i per a altres és propedèutica (permet continuar estudis)
 • Els objectius són preparar l'alumne per al món laboral i la vida acadèmica adulta
 • Té un caràcter comprensiu, és a dir, és per a tots els estudiants
 • Té assignatures comunes (per a tots) i optatives (triades per l'estudiant i el centre). Aquestes inclouen crèdits de reforç o variables, que tracten altres temes complementaris
 • Està organitzada en dos cicles de dos anys cadascú
 • S'imparteix als instituts a càrrec de llicenciats (tot i que en el primer cicle pot haver-hi mestres)

Dificultats detectades en l'ESO

 • L'atenció a una gran diversitat d'alumnes
 • Manca de recursos
 • Problemes entre departaments per la càrrega horària de cada matèria
 • Diferències entre autonomies
 • Orientació als adolescents no sempre adequada
 • Recolzament no sempre suficient per part de les famílies

 


FAPAC. Tots els drets reservats