FAPAC

Educació Primària

L'educació primària és l'etapa de l'ensenyament formal que s'encarrega de l'alfabetització de l'alumne i de transmetre-li els continguts culturals més bàsics de manera que pugui entendre el món que l'envolta i motivar-se per aprendre. Equival al nivell 1 d'instrucció de l'ISCED.

 

Sistema educatiu
Règim general
Règim especial

En la majoria de països és una etapa obligatòria, tot i que amb absentisme escolar per les condicions socioeconòmiques i desigualtats entre nens i nenes (que pot arribar al 40% en alguns països subsaharians). Originàriament està dirigida a infants (de 5 a 8 anys és la mitjana d'inici) fins a l'adolescència. Evidentment, però, els mateixos continguts mínims s'han de poder ensenyar als adults per eradicar l'analfabetisme. A molts Estats s'hi distingeix una etapa d'educació inicial, infantil o preescolar, no obligatòria, que antecedeix l'educació primària.

Aconseguir una educació primària universal com a garantia per a altres drets humans és un dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni per al 2015. Falta escolaritzar 121 milions de nens i nenes per a assolir-lo.

 


FAPAC. Tots els drets reservats