FAPAC

Documents que ha de tenir un centre educatiu

(Aquest article està estret de la publicació de la FaPaC Eines d'AMPA)

Aquest és un esquema dels documents d'un centre educatiu no universitari:

Esquema de documents

Projecte Educatiu del Centre (PEC)


El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que serveix per a plasmar-hi les finalitats educatives, les opcions educatives i el projecte lingüístic de cada un dels centres després d’una anàlisi de la pròpia realitat i del context socioeconòmic i cultural on el centre desenvolupa la seva acció formativa.

Què hi poden aportar els pares i les mares?


És molt important que els pares coneguin bé el contingut del PEC del seu centre ja que és on es defineixen les línies generals que han de ser coherents amb tot en el que al centre es faci. El projecte curricular, el pla anual del centre, les programacions de classe, tot, ha de ser coherent amb el projecte educatiu.

Però no només és important que el coneguin; tenen coses a dir-hi i és en el marc del consell escolar on hauran de fer-ho. Cal també tenir present que en el PEC hi ha aspectes que hi han de quedar recollits i on els pares han de poder-hi participar directament; aspectes relacionats amb l’associació de pares, amb activitats extraescolars, etc.

Així podríem distingir diversos nivells possibles de participació en l’elaboració i aprovació del PEC:

I. Aportació de dades referents a:
    A. l’ entorn.
    B. l’ associació de pares.

II. Participació en la discussió d’alguns aspectes relacionats amb els trets d’identitat del centre, projecte lingüístic... Cal que els pares donin el seu parer en moltes d’aquestes qüestions.

III. Criteris i punts de vista per la valoració prèvia a l’aprovació en el consell escolar de la totalitat del document.

IV. El PEC és una magnífica eina per ajudar a establir criteris d’avaluació de la programació general que cal fer de forma anual. Quan intentem establir si les coses van o no van i fins a quin punt, el PEC ens dóna orientacions sobre el que ens hem proposat.

Projecte Curricular del Centre (PCC)


S’anomena currículum el conjunt dels objectius, els continguts necessaris que cal ensenyar i aprendre per a complir aquests objectius així com les activitats  l’aprenentatge i d’avaluació. En poques paraules, el currículum indica el què s’ha d’ensenyar, com i quan s’ha d’ensenyar i també què, com i quan s’ha d’avaluar.

El PCC l’elabora el claustre de professors sota supervisió del cap d’estudis en els centres d’infantil i primària, o del coordinador pedagògic en els centres de secundària. El consell escolar del centre n’és informat pel director. Lògicament, l’elaboració del PCC és quelcom complex que exigeix la participació del claustre de professors a partir d’estructures de coordinació que cada centre decideix.

Reglament de Règim Interior (RRI)


El Reglament de Règim Interior recull les regles, les normes i els procediments relatius al funcionament intern del centres, la qual cosa els permet tenir una estructura eficaç per assolir els seus objectius.

El RRI ha d’incloure:

1. Regles i normes dels drets i deures dels alumnes.
2. Organització i funcionament dels recursos humans, materials i funcionals. Els òrgans de govern, serveis com ara la biblioteca, el menjador, el transport escolar, etc., com qualsevol altra mena de reglamentació ha de preveure també els mecanismes per a la seva pròpia modificació.

Qui aprova el reglament de règim interior del centre és el consell escolar que ho fa a proposta de l’equip directiu. Així doncs, qui redacta el RRI és l’equip directiu i qui l’aprova és el consell escolar i és en aquest entorn on els pares poden incidir.

El coneixement del RRI és necessari per a tots els membres de la comunitat
educativa i és un element regulador essencial.

Programació General del Centre (PGC) i Memòria Anual


La Programació General del Centre i la Memòria Anual són uns documents que s’han d’elaborar anualment i que, per una banda concreten, any per any, el funcionament de totes les activitats que es realitzen en el centre, i per l’altra en fan una avaluació. Per tant són dos documents estretament relacionats.

La Programació General del Centre és el document que concreta el funcionament del centre educatiu recollint les incidències pròpies de cada curs i adaptant la realitat canviant de cada curs als objectius generals dissenyats en el PEC. La Memòria Anual és un document en el qual es fa una revisió del funcionament del centre durant el  curs en qüestió.

La Memòria Anual

Al final de cada curs, la programació general s’ha d’avaluar i reflectir-ne els resultats (esmentant-hi les activitats i la valoració que se’n fa) en una memòria.

A la Memòria s’hi ha d’incloure una estimació del objectius fixats en la Programació General, i dels resultats obtinguts per l’equip docent. És clar que si en la programació general s’hi inclouen també les activitats previstes per l’AMPA, en la memòria anual cal que aquestes també hi siguin avaluades.

Elaboració, avaluació i aprovació de la Programació General i la Memòria Anual


Tant la Programació General del Centre com la Memòria són elaborades per l’equip directiu amb les propostes i les informacions que doni el claustre, però tant un document com l’altre són avaluats i aprovats pel consell escolar.

Per aquesta raó, els pares no només tenen el dret de saber quina és la Programació General del Centre, sinó que han de participar tant en la seva avaluació com en la seva aprovació a través dels representants dels pares en el consell escolar.

Què poden aportar els pares a la Programació General


És convenient que els pares puguin aportar els seus suggeriments i propostes abans que el PGC es redacti i no esperar al moment en què aquest sigui presentat al consell escolar per a la seva avaluació i aprovació. Per altra banda cal participar en l’avaluació prèvia a l’aprovació. El consell escolar no només aprova un document elaborat lògicament per l’equip directiu, sinó que ha de participar en la seva anàlisi. En el cas de la Programació General aquesta anàlisi pot fer-se a partir de la formulació de preguntes que permetin veure si el que es proposa està en la línia del que es proclama en el PEC, com per exemple:
•   Les activitats extraescolars que preveiem estan en la línia dels valors que ens interessa potenciar en el nostre centre?
•   Les agrupacions d’alumnes que es proposen en el PGC facilitaran l’assoliment dels objectius previstos en el PEC sobre atenció a alumnes amb més dificultats?
•   La distribució de comissions i tasques a realitzar durant el curs és realista i facilitarà la incidència en aquells aspectes que en la memòria de cursos anteriors s’han observat com a més urgents?

El nombre i tipus de preguntes depèn bàsicament de les preocupacions que cadascú tingui davant la programació d’aquell curs, per això és molt important que la reunió del consell escolar que hagi de fer l’avaluació i aprovació de la programació o de la memòria sigui preparada meticulosament.

És una bona idea que els representats dels pares en el Consell escolar preparin especialment aquestes reunions amb la junta de l’AMPA i que sigui allà on es redactin les preguntes que han de servir d’eina d’anàlisi del document que proposi la direcció del centre.

Què poden aportar els pares a la Memòria Anual.


Pel que fa a l’avaluació i aprovació de la Memòria Anual, cal que els pares puguin analitzar bé la memòria elaborada per l’equip directiu, i comparar-la amb la programació general a que fa referència. No ha de semblar pas un fracàs que, en el moment de realitzar la memòria, es constati que una part dels objectius previstos no s’han aconseguit plenament. La realització d’una memòria no s’ha d’entendre com a unmoment per demanar responsabilitats sinó com a una bona ocasió d’aprenentatge per a tots de manera que, en successives ocasions, no es cometin els mateixos errors.

Cal també tenir clar que és del tot impossible aconseguir programacions que es compleixin al cent per cent. Les dades i reflexions que s’introdueixen a la memòria han de servir per a prendre decisions que serveixen per a l’elaboració d’una nova programació general encara més ben feta, més realista i, en definitiva, més ajustada a les necessitats.


FAPAC. Tots els drets reservats