FAPAC

Dinamització AMPA

Aquest programa promou la generació de centres d’interès i activitats conjuntes entre les famílies de diverses escoles en l’àmbit comarcal i es materialitza en programar activitats formatives a l’entorn de les AMPA d’infantil, de primària, de secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional i artística. Requereix la intervenció activa de l’escola de pares i mares de la FaPaC que organitzarà i desenvoluparà activitats socials i formatives, i la contractació d’un dinamitzador a la comarca per tal de preparar-les dur-les a terme i intentar assentar iniciatives estables de col·laboració entre AMPA .

OBJECTIUS
  -  Recolzar i potenciar la participació activa del col·lectiu de pares i mares a la comunitat educativa a través del AMPA , promovent l’autonomia i l’eficàcia en la gestió dels projectes i serveis propis de les AMPA .
  -  Desenvolupar un espai de coordinació i comunicació entre les AMPA de la comarca per aconseguir un teixit associatiu fort que permeti utilitzar i canalitzar els recursos existents a nivell de l’administració municipal, autonòmica i d’altres institucions com Diputacions, associacions esportives, consells esportius, empreses i fundacions de lleure i altres entitats socials. Que aquest teixit es converteixi en un recurs per enriquir i optimitzar la qualitat de les intervencions portades a terme en els centres educatius.

FUNCIONS DELS DINAMITZADORS
  1. Crear i promoure una xarxa social entre les AMPA de bressol, primària i secundària per aconseguir un coneixement mutu i un intercanvi d’experiències i necessitats comunes.
  2. Proporcionar eines pràctiques que ajudin a millorar el funcionament de les AMPA, optimitzant els recursos humans del col·lectiu, enfortint la organització i la cultura de la participació.
  3. Proposar i coordinar si s’escau activitats i serveis extraescolars, de lleure educatiu i activitats formatives entre les diferents AMPA d’infantil, primària, de secundaria, de batxillerat, formació professional i artística.
  4. Conèixer els recursos i els programes de les administracions municipal, autonòmica i diputacions adreçats a la comunitat educativa, especialment al col·lectiu de pares i mares i motivar-los per que puguin aprofitar aquestes possibilitats.
  5. Confeccionar un mapa de les entitats, associacions, etc. que poden ésser d’utilitat per les AMPA a l’hora de desenvolupar projectes adreçats a la comunitat educativa.
  6. Oferir assessorament i suport en el disseny, organització i posada en marxa de:
     jornades (llegir per créixer, reutilització de llibres, etc.), taules rodones, cicles de xerrades-col·loqui, activitats esportives i culturals.

   7. Orientar a les AMPA perque la seva participació al Consell Escolar de Centre, Consell Escolar Municipal i Comissions mixtes sigui el més profitosa possible, etc.
  8. Assessorar a les AMPA respecte a les activitats extraescolars dels alumnes.


FAPAC. Tots els drets reservats