FAPAC

Desenvolupament d'una sessió del Consell Escolar de Centre

Dins de la reunió del CEC tots els seus membres poden parlar i exposar el seu parer sobre cada assumpte. Tots els membres del CEC poden demanar que consti a l'acta l'explicació del seu vot, tan si és a favor com si és en contra del que s'hagi  acordat.    Si ho fan constar, les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la posada en pràctica d'aquell acord no els poden afectar. Però si no ho fan constar expressament, tots els votants, hagin votat a favor o en contra, es fan responsables d'aquell acord.

L'últim punt de les sessions és el de "precs i preguntes". Aquí es poden preguntar o demanar coses, però no es poden prendre acords. El que sí que es pot fer és que un determinat assumpte s'inclogui com un punt de l'ordre del dia de la següent sessió i, aleshores sí que es podrà acordar el que convingui.

També es pot demanar en qualsevol moment, entre una reunió i una altra del CEC, mitjançant escrit adreçat al director del
centre, que en la següent reunió del CEC s'inclogui un determinat assumpte dins de l'ordre del dia.

Tots els membres dels CEC han d'estar informats de que si observessin una anomalia greu sobre el funcionament del seu
CEC, o del propi centre, cal fer-ho constar a l'acta de la sessió pertinent d'aquest, i després notificar-ho per escrit bé a la
Inspecció Educativa, o bé al Director del Servei Territorial del Departament d'Educació al que s'adscrigui el centre.


FAPAC. Tots els drets reservats