FAPAC

Creació d'una AMPA

Per crear una AMPA el primer pas és que uns pares es reuneixen per a la seva constitució. D'aquesta reunió s'ha de redactar l'acta  i decidir els càrrecs de la junta directiva, això es  recull en  l'acta fundacional i se signa per tots els socis fundadors.

Després aquesta junta elabora els estatuts de l'AMPA que també han d'anar signats per tots els socis fundadors.

Per legalitzar l'AMPA s'han de registrar tant l'acta fundacional com els estatuts i la junta directiva al Registre d'entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, c/ Pau Claris, 81 de Barcelona,  per la qual cosa s'ha d'ajuntar juntament amb la sol·licitud d'inscripció en el registre un original del certificat de  l'acta fundacional, un original dels estatuts signats per tots els socis fundadors, i un document acreditatiu de que l'AMPA pot utilitzar el centre com a seu social que ha de signar la direcció del centre.


FAPAC. Tots els drets reservats