FAPAC

Convocatòria del Consell Escolar de Centre

 • Ordinàriament han de fer-se per escrit, fixant dia, lloc, i hora en primera i en segona convocatòria. Inclourà l'ordre del dia dels  assumptes a tractar. També s'hi adjuntarà còpia de la documentació que calgui ser llegida abans per tal de preparar la reunió. També és adient adjuntar-hi còpia de l'acta de la sessió anterior.
 • La convocatòria ha d'arribar a tots els membres del consell, en qualsevol cas, amb una antelació mínima de 48 hores, però normalment es procurarà que hi arribi amb una setmana d'antelació. Dins d'aquest termini es procurarà la reunió dels pares i mares membres del CEC amb els membres de la Junta Directiva de l'AMPA. En aquestes reunions es fomentarà que s'analitzi l'ordre del dia esmentat, que es debati el seu contingut, i que es consensuï un acord unitari per a defensar-la dins del CEC.
 • Si la convocatòria del consell escolar és amb caràcter extraordinari i urgent, es pot fer per telèfon, o personalment, i sense respectar el termini mínim establert. En aquests casos cal que l'acta de la sessió faci constar aquest aspecte.
 • La convocatòria la fa el director, encara que s'ha de respectar el calendari ordinari de reunions fixat dins del Pla Anual de
    Centre, per a cada curs escolar.
 • Aquestes reunions ordinàries cal que es facin:
             a) Una a l'inici del curs, preferentment dins de la primera quinzena del mes de setembre, i en tot cas dins  aquest mes. En aquesta reunió s'ha d'aprovar preceptivament el Pla Anual de Centre (PAC) per aquest curs escolar que comença.
              b) Una reunió, la última, dins del mes de juny. En aquesta reunió s'ha d'aprovar la Memòria Anual del curs escolar que acaba.   Les reunions del CEC cal convocar-les en uns dies i a unes hores
              c)  tres reunions més, una dins de cada trimestre del curs.
 • Les reunions del CEC cal convocar-les en uns dies i a unes hores que facilitin l'assistència de tots els seus membres, encara que aquestes hores siguin, per exemple, les vuit del vespre. Cal adaptar-ho a les característiques de cada localitat i a la disponibilitat dels seus membres.
 • També cal recordar que el CEC s'ha de convocar si ho demanen un terç dels seus membres, demanant-ho plegats, i per tractar un assumpte concret que hagin fet constar en un escrit on ho demanin.
 • Si els membres dels CEC observessin anomalies greus en una convocatòria que poguessin influir en el resultat de la presa d'acords, cal fer-ho constar a l'acta del CEC per tal que després d'aquesta reunió, si algun dels membres ho vol, es puguin impugnar els acords presos en aquella sessió.

FAPAC. Tots els drets reservats