FAPAC

Consell Escolar de Catalunya

Consell Escolar de Catalunya (CEC) és un organisme superior de consulta i de participació dels sectors inclosos en la programació general de l'ensenyament no universitari, creat per llei el desembre del 1985 i adscrit al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ha de ser consultat preceptivament en tots els temes principals que afectin l’educació, especialment en els avantprojectes de llei i disposicions, orientacions i programes educatius.

Els seus dictàmens són preceptius però no vinculants i pot presentar informes i propostes sobre la qualitat del sistema educatiu. Hi són representats els professors no universitaris, els pares d'alumnes, els alumnes, el personal no docent, els titulars de centres privats, les organitzacions sindicals i patronals, i les administracions educatives, entre d'altres organitzacions. En els nivells més baixos, les seves funcions són exercides pels consells escolars territorials i municipals.

Presidents del Consell Escolar de Catalunya


FAPAC. Tots els drets reservats