FAPAC

Consell Escolar de Centre

Aquest article ha estat estret de la publicació: Eines d'AMPA (FaPaC)

El consell escolar de centre és un òrgan de govern col·legiat on es troba representat tota la comunitat educativa. És un òrgan de decisió i participació que juga un paper important en el funcionament del centre.

Competències del CEC

1. Formular propostes a l'equip directiu sobre la programació anual del centre i  aprovar el projecte educatiu, sens perjudici de les competències del claustre en relació amb la planificació i l’organització docent.
2. Elaborar informes, a petició de l'administració competent, sobre el funcionament  del centre i sobre aquells altres aspectes relacionats amb la seva activitat
3. Participar en el procés d'admissió d'alumnes i vetllar per a que es realitzi segons marca la llei.
4. Aprovar el reglament de regim intern del centre
5. Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i la imposició de sancions i vetllar perquè s'atenguin a la llei vigent. Quan les mesures disciplinàries adoptades pel director corresponguin a conductes de l’alumnat que perjudiquin greument la
    convivència del centre, el consell escolar, a instància de pares o tutors, pot revisar
    la decisió adoptada i proposar, si s’escau, les mesures oportunes.
6. Aprovar el projecte de pressupost del centre i la seva liquidació.
7. Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i equip escolar i aprovar l’obtenció de recursos complementaris d’acord amb el que estableix l’article 122.3.
8. Proposar les directrius per a la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals,  amb altres centres, entitats i organismes.
9. Analitzar i valorar el funcionament general del centre, la evolució del rendiment  escolar i els resultats de l'avaluació del centre que faci l'administració educativa.
10.Participar en la selecció del director del centre en els termes que estableix aquesta Llei. Ser informat del nomenament i cessament dels altres membres de l’equip  directiu. Si s’escau, amb l’acord previ dels seus membres, adoptat per majoria de  dos terços, proposar la revocació del nomenament del director.
11.Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència en el centre la igualtat  entre homes i dones i la resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida  personal, familiar i social.
12. Qualsevol altra que li sigui atorgada per l'administració educativa
13.L'establiment del nombre total de representants de cada sector en el consell  escolar, tot respectant els criteris generals.
14.Elecció dels representants, un d’entre els quals haurà de ser del sector dels pares i mares, per a la nova comissió de selecció de director
15.Els consells escolars de centre podran establir convenis de col·laboració amb associacions culturals o entitats sense ànim de lucre per al desplegament d'activitats extraescolars i complementàries, en virtut d’allò que disposin les Administracions  educatives.

Mans votant

Composició del CEC

El consell escolar dels centres docents públics està format per:
  - El director/a (que n'és el president/a)
  - El/la cap d'estudis
  - El/la secretari/ària ( amb veu i sense vot)
  - Un/una representant de l'ajuntament
  - Un/una representant del PAS (personal d'administració i serveis)
  - Un/una representant de l'AMPA
  - Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre
  - Un nombre determinat de pares o mares d'alumnes i de l’alumnat.

Procés electoral

A Catalunya, el període establert per a la realització del procés electoral s'anuncia oportunament al voltant de cada renovació del Consell Escolar. Al consell escolar s’hi accedeix mitjançant l'elecció i la designació. Els membres designats són nomenats per les entitats i institucions reconegudes per normativa: AMPA, ajuntaments i conjunt d'organitzacions empresarials i institucions laborals de l'àmbit del centre docent (només per a centres de secundària que imparteixen dos o més famílies professionals o en què almenys el 25% de l'alumnat cursi ensenyaments de Formació Professional específica).

Aspectes a remarcar del funcionament del consell escolar

1. Un dels representants dels pares en el consell escolar és designat per l’associació de  pares més representativa del centre, d’acord amb el procediment que estableixin les administracions educatives.
2. Els alumnes poden ser elegits membres del consell escolar a partir del primer curs de l’educació secundària obligatòria. No obstant això, els alumnes dels dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria no poden participar en la selecció o el cessament del director. Els alumnes d’educació primària poden participar en el consell escolar del centre en els termes que estableixin les administracions educatives.
3. Correspon a les administracions educatives determinar el nombre total de membres del consell escolar i regular el procés d’elecció. La representació de pares i mares no podrà ser inferior a un terç del total.
4. El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el seu president o ho sol·licita almenys un terç dels seus membres.
5. Hom procurarà que les decisions en el si del  consell escolar es prenguin per consens. Si no  és possible arribar a un acord, es determinarà  la decisió per majoria del membres presents, llevat dels casos que la normativa determini una altra majoria qualificada.
6. La convocatòria de les reunions ordinàries i extraordinàries serà tramesa pel director, amb l’antelació suficient, juntament amb  la documentació necessària que hagi de ser objecte de debat, i en el seu cas d’aprovació.
7. Per a que una reunió o sessió d'un consell  escolar de centre es pugui considerar vàlida  cal que, d'entrada, hi hagi “quòrum”, és a dir, que hi siguin presents un mínim suficient dels seus membres. Aquest mínim és, si la sessió és en primera convocatòria, la meitat del total de
    membres del CEC, i si és en segona convocatòria, una tercera part del total de membres.
8. En cas de baixa temporal d'un membre del CEC, no es pot substituir per una altra persona. Si la baixa és definitiva, cal cobrir-la amb la següent persona més votada a les darreres eleccions fetes, s’entén dins de cada sector al que pertanyi.
9. Dins de la reunió del CEC cal recordar que tots els seus membres poden parlar i  exposar el seu parer sobre cada assumpte.
10. Tots els membres del CEC poden demanar que consti a l'acta l'explicació del seu vot, tan si és a favor com si és en contra del que s'hagi acordat. Si fan constar això, les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la posada en pràctica d'aquell acord no els hi pot afectar. Però si no ho fan constar expressament així, tots els votants, hagin votat a favor o en contra, es fan responsables d'aquell acord.
11. L'últim punt de les sessions és el de "precs i preguntes". Aquí es pot preguntar o demanar coses, però no es poden prendre acords. El que si es pot fer és que un determinat assumpte s'inclogui com un punt de l'ordre del dia de la següent sessió i, llavors sí que s'ha d'acordar el que convingui.

Família a l'entrada d'un poble

Per un bon funcionament del consell escolar cal que s’afavoreixi que:

 - El funcionament del consell escolar, sigui un òrgan clarificador i simplificador dels canals d'informació, perquè aquesta arribi a tothom.
 - El pla de treball anual del consell escolar de centre no es limiti a aprovar documents "administratius", sense comentaris ni reflexions. Únicament així, l’escola s’aproparà a l’àmbit de la investigació – formació i s’assolirà la millora de la qualitat educativa del Centre.
- L’escola sigui un centre de cultura de participació democràtica.
- El CEC sigui el motor que dinamitza tota la comunitat educativa.
- Tots els sectors de la comunitat educativa siguin coneixedors dels acords del consell escolar.
- Es promoguin altres estructures organitzatives que possibilitin l'intercanvi d'informació i el debat entre els pares i mares del consell escolar i la resta (assemblea de pares i mares, delegats/des d'aula, comissions de treball...)

Un consell escolar serà participatiu si s'aconsegueix:

 - Un bon nivell d'informació per a tots els components.
 - Que la informació que es doni sigui completa.
 - Practicar la consulta prèvia als diferents col·lectius.
 - Optar per la negociació per acostar postures.
 - Tenir en consideració les propostes i analitzar-les
 - No crear blocs dins el propi consell.
 - L'avaluació dels resultats.
 - Concretar el acords i posar-los en pràctica.
 - La flexibilització dels objectius.
 - Que tot els components del consell actuïn per interessos col·lectius.
 - Practicar el treball en comissions.
 - Estan ben establert i amb claredat allò que es pretén amb la reunió.
 - Facilitar la intervenció de tots els assistents.

Suggeriments per millorar el funcionament dels consells escolars:

Abans de la reunió:
 - Llegeix atentament la convocatòria.
 Documenta't i informa't sobre els temes que es tractaran.
 - Consulta amb el teu col·lectiu sobre les alternatives que hi hagi de cara a prendre  una decisió.
 - Si has de presentar alguna proposta, prepara amb molta atenció el que has de dir per tal que la teva intervenció sigui el més clara i concreta possible.
Durant la reunió:
 - Respecte el torn de paraules.
 - Aporta idees.
 - Intenta consensuar.
 - Autocontrola el teu temps d'intervenció.
 - Proposa solucions.
 - Escolta, valora i contrasta amb les teves postures tota la informació que rebis.
 - Al final de cada reunió han de quedar ben clars els acords i qui es responsabilitza de fer el seguiment.
 - Si la discussió no avança, és tasca de tots fer el possible per buscar alternatives i solucions.
 - No et deixis portar per les emocions del moment.
Després de la reunió:
 - Fes recull de tota la informació i dels documents.
 - No ho confiïs tot a la memòria. Arxiva.
 - Pensa que altres persones representaran el teu col·lectiu després que tu.
 - Traspassa la informació amb claredat i objectivitat.
 - Si hi ha hagut algun conflicte personal amb algun membre del consell, intenta aclarir la situació.
 - Si has adquirit algun compromís, posa't en marxa. D'aquesta manera a la propera reunió podràs informar sobre els resultats de les teves gestions.


FAPAC. Tots els drets reservats