FAPAC

Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA)

La Confederació Espanyola de Pares i Mares d'Alumnes (CEAPA) és una entitat social, no confessional, progressista i independent, integrada per 45 Federacions i Confederacions que, al seu cop, agrupen 12.000 Associacions de Pares i Mares d'Alumnes, de centres públics d'educació no universitària. La FaPaC va formar part des de la seva fundació però l'Asssemblea General de 2011 va decidir donar-se de baixa per discrepàncies sobre l'articulació territorial de la Confederació i per la manca de reconeixement del pes de la FaPaC dins de la confederació.

Segons els seus estutus, la CEAPA treballa per aconseguir una escola pública de qualitat, democratitzar l'ensenyament i millorar les condicions de la infància.

CEAPA és una entitat amb personalitat jurídica pròpia que té per finalitat ser òrgan de relació i coordinació entre les Federacions i Confederacions que la formen, amb l'objectiu de potenciar les seves respectives possibilitat d'actuació, i de facilitar d'aquesta manera l'òptima consecució dels propòsits i fins fixats en els seus Estatuts, tot això per donar una més gran capacitat d'actuació i intervenció a les Associacions de Pares i Mares de l'alumnat.

 

Objectius generals

  • L'escolarització gratuïta de 0 a 18 anys dins la xarxa pública.
  • La plena gratuïtat de l'ensenyament en tots els nivells obligatoris, incloent-hi les activitats complementàries i extraescolars, els llibres i el material escolar, i els serveis de menjador i transport.
  • Propugna la generalització i suficiència d'oferta de llocs escolars públics i gratuïts en els nivells no obligatoris.
  • Una escola democràtica i participativa, gestionada democràticament amb intervenció dels paresi i mares, els/les alumnes i de les seves associaions, així com el control dels altres sectores afectats per l'educació.
  • Una escola laïca, on l'adoctrinament estigui totalment desterrat, i en particular l'educació finançada amb fons públics.
  • Que els alumnes rebin una educació humanista i científica, d'alta qualitat, orientada al ple desenvolupament de la seva personalitat i al fomen d'hàbits intel·lectuals i de treball, i de l'esperit crític.
  • Que l'activitat educativa formi en el respecte als drets humant i llibertats fonamentals, en els valors de la pau i la solidaritat i en l'exercici de la tolerància i la llibertat. Una educació que capaciti per a l'exercici d'una professió per a la continuació d'estudis superiors, el gaudi de l'oci, i facilit la inserció social i laboral que estableix la nostra Constitució.
  • Que en el marc d'una programació general de l'ensenyament per tot el territori espanyol, l'educació sigui planificada, gestionada i controlada per les comunitats autònomes conforme estableix la Constitució i el desenvolupament dels estatuts d'autonomia.
  • Una escola alegre i divertida per als notres fills i filles.

 


FAPAC. Tots els drets reservats