FAPAC

Compte de resultats

 És una pel·lícula de tota l'activitat econòmica de l'AMPA al llarg de l'exercici econòmic (el període passat des dels últims comptes aprovats).

Recull un resum de les entrades i sortides de diners que ha tingut l’AMPA (“ingressos” i “despeses”). Per anar recollint aquesta informació l'AMPA pot anar portant una comptabilitat de la seva activitat econòmica.

Exemple:

Ingresos del curs:

 

Quotes cobrades 2000€
Altres ingressos dels associats 3900€
Subvenció de l'Ajuntament   400€

Despeses del curs:

 

Activitats pròpies del fi social 1600€
Festa de fi de curs 2300€
Donació a l'escola 1000€
Material oficina i trameses   400€
Despeses banc   100€
Serveis públics (telèfons, etc.)   500€
Quota FaPaC   200€

El compte de resultats reflectirà de forma transparent tot aquesta activitat econòmica, i es pot presentar en una taula del tipus següent:

Compte de resultats


FAPAC. Tots els drets reservats