FAPAC

Comptabilitat

(Informació estreta de la públicació de la FaPaC Eines d'AMPA).

Cal tenir en compte que les AMPA són associacions sense afany de lucre i que gestionen els recursos que els pares i mares associades aporten a cadascuna de les activitats que les AMPA ofereixen. Per al bon desenvolupament de les AMPA, cal que aquesta gestió estigui basada en el principi bàsic de la transparència.

Transparència en la gestió econòmica

És fonamental que la gestió econòmica de les AMPA estigui basada en la total transparència, això vol dir que la Junta Directiva ha d’assumir la responsabilitat i la bona actuació de tots i cadascun dels seus membres i estar disposada a donar tot tipus d’explicacions davant de qualsevol consulta per part dels seus associats, per això haurà de tenir a disposició de qualsevol petició el llibre de caixa o els llibres de comptabilitat i els comprovants de totes les operacions, perquè cal que siguem conscients que els diners que es mouen no són nostres, sinó de tots els nostres associats, els quals tenen el dret de sol·licitar qualsevol tipus d’aclariment. Així com també és important donar una còpia o deixar que consultin dels resums de l'activitat econòmica.

Les AMPA que sols han de portar una comptabilitat d'acord amb el Pla Comptable vigent si porten activitats econòmiques. Si sols fan activitats de tipus social pròpies de l'AMPA, poden portar una comptabilitat senzilla en el format que vulguin, sempre que donin la informació econòmica de l'associació amb transparència i no tinguin un volum econòmic que obligui a la presentació de l'Impost de societats.

Comptabilitat senzilla

Aquest tipus de comptabilitat és adient si l'AMPA fa únicament activitats de tipus social.

Una comptabilitat senzilla es pot portar simplement anotant les entrades i sortides en un llibre de caixa.

Llibre de Caixa:
  - Entrada de diners (identificant de què és l’entrada)
  - Sortida de diners (identificant de què és la sortida)
  - Saldo disponible (diferències entre entrades i sortides)

O bé:
Comptabilitat per ordinadors (es recomana aquest sistema per la seva agilitat):
  - Realitzar una senzilla adaptació, el més coherent possible, del Pla Comptable Espanyol als comptes que l’AMPA necessita, i que aquests comptes corresponguin als conceptes del pressupost aprovat.
  - Una vegada realitzada aquesta adaptació només es tracta d’anar codificant els comprovants i d’introduir-los al programa de comptabilitat.
  - Una forma de conèixer l’evolució de cada activitat pot ser la de separar la comptabilitat de cadascuna (com si fos una empresa diferent); d’aquesta manera es pot repartir la feina entre diferents pares. En el cas que es faci així cadascun d’ells es pot responsabilitzar d’una activitat i així en pot portar a terme un control més directe i clar.

Comptabilitat d'acord amb el Pla Comptable

Sols tenen obligació de portar una comptabilitat completa les AMPA que realitzin activitats econòmiques o tinguin un volum econòmic que obligui a la presentació de l'Impost de societats.

Aquest tipus de comptabilitat té una complexitat que aconsella que la faci alguna persona amb coneixements suficients o bé una gestoria.

 


FAPAC. Tots els drets reservats