FAPAC

Composició del Consell Escolar de Centre

El consell escolar dels centres docents públics està format per:
         -El director/a (que n'és el president/a)
         -El/La cap d'estudis
         -El/La secretari/ària ( amb veu i sense vot)
         -Un/Una representant de l'ajuntament
         -Un/Una representant del PAS (personal d'administració i serveis)
         -Un/Una representant de l'AMPA
         -Un nombre determinat de mestres o professors elegits pel claustre
         -Un nombre determinat de pares o mares d'alumnes i de l'alumnat.

La presència d'un representant de l'AMPA està contemplada, però va generar polèmica des de la promulgació de la Llei Orgànica d'Educació (LOE), perquè diu que el representant de l'AMPA comptabilitza dins del sector pares i mares d'alumnes. Tot i així es pot mantenir la composició que hi havia d'abans de la LOE, i així ho ha declarat explícitament el Departament d'Educació, perquè la LOE parla que el sector pares (i el sector pares i alumnes a Secundària) ha de tenir "com a mínim" un terç del Consell, i això vol dir que pot tenir una mica més d'un terç sense contradir la llei.

Als Centres de secundària,
que imparteixen cicles formatius de dues o més famílies professionals, o en què almenys el 25% de l'alumnat està
cursant ensenyaments de formació professional o d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments de grau mitjà o de grau
superior de música o ensenyaments de grau mitjà o de grau superior de dansa, forma part del consell escolar un/una
representant proposat per les organitzacions empresarials o institucions laborals presents en l'àmbit d'acció del centre,
amb veu i sense vot.

Als Centres d'educació especial,
i en els centres ordinaris amb unitats específiques d'educació especial, forma part del consell escolar un/una representant del personal d'atenció educativa complementària

Als CEIP,
El nombre de representants de l'alumnat i dels pares i mares d'alumnes, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de membres del consell escolar, incloent-hi al/a la representant de l'AMPA. En els CEIP, l'alumnat de tercer cicle pot participar en el consell escolar en els termes que estableixi el reglament de règim interior, amb veu i sense vot.

Als IES
El nombre global de representants d'alumnes i de pares i mares és parell i la representació és per parts iguals entre
ambdós sectors. Els representants elegibles per part de l'alumnat han de ser alumnes a partir de 3er d'ESO. Els
alumnes amb sancions per conductes greus contra la convivència dels centres no podran ser elegibles.

Composició orientativa del Consell Escolar del Centre

Centres d'educació infantil i primària

Director

+ Cap d'Estudis

+ Ajuntament

+ PAS i secretari/a

Professorat Pares i Mares AMPA TOTAL
5 6 6 1 18

 
Centres d'educació secundària

Línies

Director

+ Cap d'Estudis

+ Ajuntament

+ PAS i secretari/a

Professorat Pares i Mares i alumnes* AMPA Total
2/3 5 6 6 1 18
4 5 8 8 1 22

       
* El nombre de membres d'aquest sector ha de ser parell, i la representació, a parts iguals entre alumnes i pares i mares d'alumnes. Els alumnes, a partir del segon cicle d'educació secundària obligatòria, tenen dret a ser candidats.

 


FAPAC. Tots els drets reservats