FAPAC

Comissions específiques del Consell Escolar de Centre

El consell escolar haurà de constituir una comissió econòmica, integrada pel director/a, el secretari/a, un/una mestre/a o
professor/a, un   pare o  mare i  el/la representant de l'Ajuntament. La comissió econòmica té les competències que expressament li delega el consell escolar. L'aprovació del pressupost i la fiscalització dels comptes anuals del centre no són delegables.

En les escoles d'educació infantil i primària d'estructura lineal, el consell escolar del centre, haurà de constituir una comissió permanent, integrada pel director/a, que la presideix, el/la cap d'estudis i sengles representants del professorat i de les mares o pares dels alumnes, designats pel consell escolar del centre. De la comissió permanent en forma part el/la secretari/a, amb veu i sense vot.


FAPAC. Tots els drets reservats