FAPAC

Certificat de canvi de junta d'una AMPA

Aquest és un model de certificat de canvi de junta d'una AMPA (en PDF):

__________________[Nom del/de la secretari/ària]___________________________________________,
secretari/ària de l’associació _______________________[nom de l’associació]_____________________,
domiciliada a ___[localitat]______, ____________[nom de la via]___________, número ______, ____ pis,
amb NIF _________________, i inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb
el número ____________ de la secció _____,

Certifico:
Que en la reunió de l’Assemblea General de l’associació que va tenir lloc el dia ___________________
es va elegir, d’acord amb els estatuts, la nova Junta Directiva de l’entitat, que ha quedat composta de la
manera següent:1

President/a: _____[nom i cognoms]__________________, DNI/NIF/NIE _____________________, amb
domicili a _______________[localitat, via, número i pis]____________________________.

Secretari/ària: _______[nom i cognoms]________________, DNI/NIF/NIE ____________________, amb
domicili a _______________[localitat, via, número i pis]____________________________.

Tresorer/a: ___[nom i cognoms]__________________, DNI/NIF/NIE ______________________, amb
domicili a _______________[localitat, via, número i pis]_____________________________.

Totes aquestes persones, presents en l’acte esmentat, accepten el càrrec per al qual han estat
nomenades.

I perquè així consti, signo aquest certificat.2

_______[Localitat]________, _[dia]_, d __[mes]__, de 200_
El/la secretari/ària              Vist i plau        El/la secretari/ària sortint             El/la president/a sortint
                                   El/la president/a

[signatura]                       [signatura]                 [signatura]                                     [signatura]
                                                                    [Nom i cognoms]                                  [Nom i cognoms]


1. Cal especificar tots els càrrecs de la Junta Directiva i fer constar el nom i cognoms, el DNI/NIF/NIE i el domicili de les persones que els ocupen.
Per tant, si n’hi ha més dels tres que ja figuren en aquest model, s’han de consignar a continuació.
2. Han de signar el certificat tant el secretari i el president entrants com els sortints.


FAPAC. Tots els drets reservats