FAPAC

CEIP El Sol i La Lluna (Castellar del Vallès)

 

 
 HISTÒRIA DEL CENTRE ESCOLAR EL SOL I LA LLUNA.
La nostra Escola “El Sol i la Lluna”, neix inicialment amb el nom que el Departament d'Educació ens va assignar, anomenada com a Can Bassetes, nom del carrer on esta ubicada. Fou creada el curs 2007-2008 com conseqüència de l'augment constant de la població de Castellar del Vallès.
El centre escolar i l’Associació de Mares i Pares d’alumnes va posar en marxa un procés participatiu per tal de buscar una denominació específica per a l’escola. D’entre els noms, “El Sol i la Lluna” va ser-ne l’escollit per la majoria de pares i mares del centre. Aquest nom pretén retre homenatge als gegants de Castellar.
El ple ordinari de l'ajuntament, celebrat el passat 30 d’octubre de 2007, va aprovar per unanimitat aquest nom per a la futura escola pública.
El govern de la Generalitat de Catalunya, va aprovar el decret de creació administrativa de 43 col·legis inaugurats aquest curs a tot Catalunya, entre els quals es trobava la sisena escola pública de Castellar.
Actualment ja s'ha construït l'edifici definitiu, a les antigues piscines al Carrer de les Bassetes, ja que es trobava ubicada de forma provisional al pati del CEIP St. Esteve en "mòduls prefabricats". 
A partir de l'actual curs 2010-2011, i un cop acabat l'edifici definitiu, ja es troba al Carrer Bassetes.
 
Ens definim:
 Com a escola laica: eduquem amb independència de tota influència religiosa i/o eclesiàstica. L ’escola es declara laica i pluralista.
Com a escola catalana: l’escola utilitza la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge, comunicació interna i projecció exterior. Que es fonamenta en les realitats socials, culturals, històriques... de Catalunya com a punt de partida d'altres realitats més àmplies i diverses.
Com a escola democràtica: l’escola és ideològicament democràtica i plural on respectem les conviccions morals i ideològiques dels alumnes.
 Com a escola integradora: acceptem i atenem les diferents diversitats que es poden donar dins la nostra realitat escolar. Intentant ajudar a cada alumne i al grup en funció de les seves necessitats i possibilitats.
 Com a escola reflexiva: l’escola es planteja com a objectiu fonamental dur a terme una reflexió i una autoavaluació per part de tots els membres que componen la comunitat educativa.
 Com a escola compromesa amb el medi i l’entorn: ens proposem sensibilitzar a tota la comunitat en el reciclatge, la reutilització, la reducció de materials i despesa energètica.
 Com a escola coeducativa: a l’escola entenem per coeducació superar tot tipus de mites i discriminacions.
 Com a escola compromesa amb la societat actual: pretenem ser una escola innovadora i amb una capacitat permanent d'actualització, afavorint activitats relacionades amb les noves tecnologies.
 Com a escola participativa: que ofereix als diferents sectors, pares i mares, mestres i alumnes, formes de participació diverses i que afavoreix l'esperit crític i creatiu.
 Com a escola que entén l’educació com a procés de formació integral de l’alumne: dimensió personal, intel·lectual, social i procedimental de l'alumne.
Com a escola que desenvolupa el currículum integrat: a partir de les situacions que creen necessitat d’aprendre, a partir dels problemes, inquietuds o temes que connecten amb els interessos vitals dels alumnes (treball per projectes)
 
 

 Adreça: Carrer Bassetes, s/n
Telèfon: 93 747 29 06
Fax: 93 747 29 07
08211 Castellar del Vallès
Directora: Montse Safont Mas
Cap d'Estudis: Isabel Graells Alemany
Secretari: Antoni Xavier Moruno Rico
 
http://www.xtec.cat/centres/a8064027
Correu electrònic: ceipsolilluna@xtec.cat
 


FAPAC. Tots els drets reservats