FAPAC

Batxillerat

Pot ser cursat en diferents modalitats a elecció de l'alumne. De la modalitat escollida depèn, entre altres coses, el tipus de via que pot ésser escollida si es volen fer les PAAU. Actualment, hi ha quatre modalitats diferent:

 • Arts
 • Ciències de la naturalesa i de la salut
 • Humanitats i ciències socials
 • Tecnologia

Normalment facilita l'entrada a la universitat o a cicles formatius de grau superior, però també permeten la incorporació directa al món laboral. En acabar els estudis, els alumnes que els hagin cursat satisfactòriament rebran el títol de Batxiller.

La LLei Orgànica d'Educació (LOE) ha introduÏt alguns canvis a l'organització del batxillerat.

Tal com ja es podia fer el curs 2007-2008, es ot  repetir cada curs de batxillerat només una vegada, és a dir, es pot treure el títol en un màxim de 4 anys.

A més, es pot passar a 2n si s'ha aprovat totes o només han quedat 2 assignatures; però, si s'ha suspès 3 o 4 assignatures, a partir del curs 2008-2009 es pot repetir les matèries suspeses i completar la matrícula amb 2 o 3 assignatures de 2n. D'aquestes, només es poden escollir les que no hagin quedat de 1r. A més, fins que no s'aprovi 1r complet, no seran vàlides les notes de les matèries escollides de 2n.

El nou batxillerat incorpora 2 noves matèries obligatòries a les comunes, que són:

Ciències per al món contemporani, que se centra en el medi ambient, la genètica i l'origen de l'univers.

Filosofia i ciutadania, la qual complementarà l'assignatura ja existent d'Història de la Filosofia, amb continguts sobre filosofia moral i política.

Les modalitats que es poden escollir el curs 2008-2009 es reduiran, de 4 passaran a ser 3. El que sí que es mantenen són les 2 assignatures que s'han d'escollir per modalitat:

Arts, Com a novetat, aquesta modalitat es divideix en 2 possibles itineraris a triar:

 • Arts plàstiques, imatge i disseny:
   • Cultura audiovisual
   • Dibuix artístic I i II
   • Dibuix tècnic I i II
   • Disseny
   • Història de l'art
   • Tècniques d'expressió graficoplàstica
   • Volum

 • Arts escèniques, música i dansa
   • Anàlisi musical I i II
   • Anatomia aplicada (Sí, perquè es pretén que el futur artista comprengui el seu cos com un instrument de treball i mitjà d'expressió, especialment en dansa, música i art dramàtic.)
   • Arts escèniques
   • Cultura audiovisual
   • Història de la música i la dansa
   • Literatura universal
   • Llenguatge i pràctica musical

Ciències i Tecnologia

Introdueix una varietat pel que fa a la d'aquest any, a més de Biologia, es pot escollir Biologia i geologia. A més, hi ha la possibilitat de fer Física i química com una sola assignatura o, pel contrari, es poden fer  per separat.

Humanitats i Ciències socials

D'aquesta modalitat s'elimina l'assignatura d'Història de la música, ja que aquesta matèria es troba a les Arts escèniques, música i dansa. Així mateix, en lloc de la Literatura castellana i la pròpia de la comunitat autònoma, com és el cas de Catalunya, País Basc o Galícia, s'impartirà la Literatura universal.

Cada modalitat donarà accès a estudis superiors, -cicles formatius i universitat-, però aquestes correspondències no estaran decidides fins el curs 2009-2010.

 

 

 


FAPAC. Tots els drets reservats