FAPAC

Balanç de situació

El balanç de situació és una foto de com està l'AMPA al final del curs. No recull el que ha passat durant l'exercici econòmic sinó la situació final quan es tanca l'exercici.

Recull els origens del qué l'AMPA (el que en termes comptables s'anomena passiu) i els destins que se li ha donat al que  té l'AMPA (en termes comptables actiu). Les AMPA que tenen activitats de tipus econòmic han de presentar un balanç de situació d'acord amb els principis comptables, i per això hauran de comptar amb els coneixements o assessorament adequats, però la major part de les AMPA que sols realitzen activitats de tipus social sols han de presentar un balanç molt simplificat, o fins i tot simplement un saldo inicial i un saldo final, tot i que convé presentar la informació de la forma més clara possible.

Balanç simplificat

Orígens (actiu): Són els guanys  o pèrdues del curs i els guanys o pèrdues d'altres cursos.

Destins: Saldo que tenim al banc o efectiu a la caixa. També podria incloure els equipaments que hàgim comprat (ordinadors, mobiliari per al despatx), però en aquest cas s'hauria d'anar amortitzant el valor d'aquests equipament i ja entremen una comptabilitat més complexa. Tot i representar una inversió, perquè serveix per a més d'un exercici economic, la compra d'aquest tipus d'equipaments es poden comptabilitzar com a despesa del període (com si s'haguessin amortitzat totalment durant el període).

Exemple:  Un AMPA té 500 € en començar el curs. El compte de resultats dóna un saldo positiu de 200 €.

Com presentar-ho a l'assemblea?

Balanç de situació a data de tancament de l'exercici, normalment 31 d'agost del curs anteior

Actiu    
  Caixa i bancs (tresoreria) 700€
  Total 700€
     
Passiu    
  Resultat d'altres exercicis 500€
  Pèrdues o guanys 200€
          Fons propis 700€
  Total 700€

Els 700 € de "Caixa i bancs (tresoreria" a l'Actu  provenen de 500 € que hi havia i 200 € que han quedat d'aquest exercici.

Balanç complet

Elaborar un balanç de situació complet i d'acord amb els principis i requisits comptables acceptats requereix d'alguna persona amb coneixement suficients o bé deixar-lo en mans d'una gestoria. Les AMPA sense activitats de tipus econòmic, sols amb activitats de tipus social no tenen obligació de presentar un balanç d'aquest tipus.


FAPAC. Tots els drets reservats