FAPAC

Autorització paterna, materna o tutorial

Autorització que l'associació de pares i mares (AMPA) proveeix als associats quan han d'autoritzar la participació dels seus fills o filles en alguna activitat organitzada per l'associació. Model:Autorització paterna/materna

 

(nom i cognoms) , amb el DNI núm. _________________

i amb domicili a_____________________________________________________ ,

autoritzo el meu fill/la meva filla (nom i cognoms)

a assistir a l'activitat d _____________________________________que organitza

(nom de l'associació) el dia_________ . .

 

 

 

 

(signatura)

 


FAPAC. Tots els drets reservats