FAPAC

Autorització de pagament (entitat bancària)

Autorització que s'envia a entitats bancàries perquè autoritizin càrrecs al compte d'un soci. L'associació demana al soci que signi aquesta autorització perquè pugui ser enviada a l'entitat bancària. Model:

Sr./Sra. director/a del banc/de la caixa ___________________
Oficina núm. ______________
_________________________________________________
(adreça)

Benvolgut senyor/Benvolguda senyora,
Us demano que carregueu en el compte de referència, obert en aquesta sucursal a nom  d      (nom del titular del compte)              , els rebuts que          (nom de l'entitat)
presentarà al cobrament amb una periodicitat           (mensual, trimestral, anual, etc. ).
Aquests rebuts pertanyen al soci/a la sòcia  ________________________________ .                                                             

Atentament,

(signatura)

(nom i cognoms)


FAPAC. Tots els drets reservats