FAPAC

Associacions

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

La Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

Si voleu consultar l'adreça d'alguna associació inscrita en el Registre, podeu fer-ho per mitjà de la base de dades Guia d'Entitats

 

Legislació aplicable

 

Legalització de llibres

En data 15 de juliol de 2005, s’ha publicat la Llei 11/2005, de 7 de juliol, de modificació i derogació parcial de diverses lleis relatives a entitats públiques i privades en matèria de personal (DOGC número 4427).
En virtut d’aquesta llei s’han modificat, entre d’altres, la Llei 5/2001, de 2 de maig, de fundacions i la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions.

Aquestes modificacions han provocat la no-obligatorietat de legalitzar els llibres per part de les fundacions i les associacions inscrites en el Registre corresponent del Departament de Justícia. En funció d’això, el Departament de Justícia deixa de tenir la potestat de legalitzar els llibres de les entitats jurídiques abans esmentades.

Per tant, aquelles entitats que decideixin, de forma voluntària, legalitzar els seus llibres de comptabilitat i d’actes, hauran de dirigir-se al Registre Mercantil (Gran Via, 184 08004 Barcelona, telèfon 93 508 14 44).

Adaptació d'estatuts a la Llei orgànica

Aclariments sobre la necessitat que les associacions inscrites en el Registre General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya modifiquin els estatuts per adaptar-los a la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (LODA)

La Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, no introdueix canvis significatius respecte a la Llei catalana 7/1997, de 18 de juny, d’associacions. Així doncs, el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya considera el següent:

1. No és necessària una adaptació formal dels estatuts de les associacions que s’han inscrit en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya a l’emparament de la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions, o que s’han inscrit abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei però posteriorment hi han adaptat els seus estatuts, atès que:

L’article 5 de la Llei 7/1997 regula el contingut mínim que han de tenir els estatuts d’una associació d’una manera pràcticament idèntica a com ho fa l’article 7 de la LODA.
No obstant això, les associacions que no tinguin regularitzada la seva situació registral quant als dos punts que tot seguit es detallen, han de presentar un certificat on constin:

- el domicili social actual;

- la identitat dels components dels seus òrgans de govern i representació, i també la data en què van ser elegits en assemblea general.

2. Sí que és necessària una regularització de la situació registral de les associacions que es van constituir d’acord amb la Llei d’associacions de l’any 1964 i que posteriorment no han adaptat els seus estatuts a la Llei catalana 7/1997, d’associacions.

Aquestes associacions han de complir l’obligació que estableix la disposició transitòria primera de la Llei orgànica 1/2002. El compliment d’aquesta obligació, d’acord amb l’apartat primer de la disposició transitòria única del Reial decret 1497/2003, de 28 de novembre, s’ha d’acreditar de la manera següent:

a) Les associacions que no han adaptat formalment els estatuts a la Llei catalana d’associacions 7/1997, però han constatat, mitjançant un acord de l’assemblea, que no calia fer-ho perquè el text ja contenia les prescripcions estatutàries que posteriorment va establir l’article 5 d’aquesta Llei, han de presentar un certificat en el qual consti:

1. La manifestació que no és procedent una modificació estatutària perquè dels estatuts ja en resulta l’adaptació.
2. El domicili social actual.
3. La composició de l’òrgan de govern, així com la data d’elecció o designació dels seus membres.

b) Les associacions inscrites no adaptades que han constatat mitjançant un acord de l’assemblea general que és procedent una modificació dels estatuts per tal d’adaptar-los a la Llei catalana d’associacions 7/1997, cal que acreditin davant el Registre, mitjançant una certificació, l’acord d’adaptació, que també haurà de contenir les dades especificades als punts 2 i 3 de l’apartat a) anterior. A aquest certificat hi han d’adjuntar els estatuts modificats, a l’objecte que siguin inscrits.

Finalment, remarquem la importància que les associacions compleixin, quan sigui procedent, l’obligació de regularitzar la situació registral d’acord amb el que estableixen els apartats a) i b) d’aquest punt 2, ja que, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 1497/2003, en relació amb l’article 10 de la LODA, quan una associació no ha regularitzat la seva situació registral, els associats poden haver de respondre personalment i solidàriament (sense perjudici de la responsabilitat de l’associació mateixa) de les obligacions contretes amb tercers per qualsevol d’ells, sempre que hagi manifestat actuar en nom de l’associació.

Les associacions que desitgin disposar d’un model d’estatuts adaptats a la legislació vigent en matèria d’associacions, el trobaran a la pàgina web de Departament de Justícia i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Informació dels tràmits

 

Sentències del Tribunal Constitucional


FAPAC. Tots els drets reservats