FAPAC

Assegurances

(Aquest article ha estat estret de la publicació Eines d'AMPA - FaPaC)

La FaPaC ofereix les assegurances necessàries per a les AMPA federades.

Hi ha dos tipus d'assegurances que una AMPA ha de tenir. L'assegurança de responsabilitat civil, que cobreix a l'AMPA mateixa i els seus socis per les conseqüències legals que pugui tenir la seva activitat voluntària dins de l'associació, i l'assegurança d'accidents, que cobreix als que participen de les activitats de l'AMPA i que és obligatòria únicament per les activitats de vacances (estiu, Nadal, Setmana Santa, etc.) però no és obligatòria per les activitats extraescolars que s'organitzen durant el període escolar. S'ha de tenir en compte també què fer en cas d'accident.

La responsabilitat civil

Actualment, és obligatori que les AMPA tinguin una pòlissa de Responsabilitat Civil per totes les activitats que es realitzin, amb una cobertura mínima de 1.200.000 € per sinistre. Un dels serveis de què gaudeixen les AMPA pel sol fet d’estar federades a la FaPaC és l’assegurança de responsabilitat civil per a totes les activitats que realitzen.

La responsabilitat civil neix primordialment i legalment del Codi Penal en els seus articles 19, 21 i 22. Pel que fa al Codi Civil, els articles 1902 i 1903 del Codi Civil són determinants, i els transcrivim a continuació: Art. 1902. “El qui per acció o omissió causa dany a altri, intervenint-hi amb culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.” Art. 1903. “L’obligació que imposa l’art. anterior és exigible no només per actes o omissions propis, sinó pels d’aquelles persones de qui s’ha de respondre.”

Què hem d’entendre per responsabilitat civil?

És l’obligació legal que pertoca a tota persona física o jurídica de reparar el dany causat a un altre, ja sigui dany a la seva integritat física (mort o lesions corporals) o als seus béns (danys materials).

La responsabilitat civil neix no només quan el dany ha estat causat per culpa greu, sinó també per simple negligència, omissió, falta voluntària o inobservància, la qual cosa pot passar fins a la persona més acurada. No només hem de respondre dels propis actes, sinó també, en determinades circumstàncies, dels actes de les persones dependents o llogades.

Quin objecte té l’assegurança de responsabilitat civil?

L’objecte d’aquesta assegurança és posar l’assegurat a cobert de les conseqüències de la responsabilitat civil. La companyia asseguradora no només paga les indemnitzacions sinó que també s’encarrega de la liquidació de totes les reclamacions adreçades contra l’assegurat derivades d’una responsabilitat civil tant si són fonamentades com si no ho són. S’ocupa de les gestions necessàries; tracta directament amb la part reclamant per arribar a un acord amistós i, si no és possible, defensa l’assegurat davant els tribunals mitjançant els seus advocats i procuradors, i paga les indemnitzacions, si s’escau, a més de les despeses del judici.

Cal tenir molt en compte que és la companyia asseguradora qui té la facultat, en primer terme, de determinar si, pels fets succeïts, considera que existeix una responsabilitat del seu assegurat que l’obligui a la reparació d’aquests danys o, contràriament, si decideix rebutjar la reparació dels danys per inexistència de responsabilitat. En aquest últim cas, i arribada la reclamació judicial del perjudicat, la companyia asseguradora haurà de fer-se càrrec de les despeses de la defensa, i fer front a les despeses judicials i a la indemnització en cas de condemna i sempre dins dels límits pactats en l’assegurança.

Per tant, és errònia la idea força divulgada que en qualsevol accident la companyia asseguradora té l’obligació de pagar una indemnització.

Les característiques principals de la pòlissa de responsabilitat civil són:
 a) Només les conseqüències dels fets incerts poden quedar garantits, i no són assegurables, per tant, els danys que l’assegurat causa intencionadament.
 b) L’assegurança no pot cobrir indistintament totes les responsabilitats de l’asseguat a títol professional i a títol privat, etc.; només està garantit contra les reclamacions per danys i perjudicis als quals està exposat en una certa qualitat o en l’exercici d’una determinada activitat.
 c) La garantia de l’assegurança s’entén en els casos de lesions corporals i danys materials i cobreix també els perjudicis econòmics soferts pel tercer perjudicat que siguin conseqüència directa d’aquelles lesions o danys.

L’assegurança considera els danys ocasionats a tercers. Per tant, els danys ocasionats a l’assegurat no queden assegurats.

La responsabilitat civil del centre educatiu

La Llei 1/1991, de 7 de gener, modifica el Codi Civil i el Codi Penal en matèria de responsabilitat civil del professorat, i trasllada la responsabilitat civil al titular dels centres educatius. En aquest sentit el Codi Civil disposa:

Article 1903.6 : “Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos menores de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o vigilancia del profesorado del centro, desarrollando actividades escolares, extraescolares y complementarias.”

Al Codi Penal, l’article 22 disposa:

“Igualmente será extensiva dicha responsabilidad subsidiaria a las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza no superior, por los delitos o faltas en que hubieren incurrido los alumnos del mismo, menores de dieciocho años, durante los períodos en que dichos alumnos se hallen bajo el control o vigilancia
del profesorado del centro desarrollando actividades escolares, o extraescolares o complementarias.”

En conseqüència, la responsabilitat civil en l’àmbit dels centres docents d’ensenyament no universitari es trasllada a la persona o entitat titular d’aquests centres. La noció d’activitats que es fan sota la responsabilitat del titular del centre docent abasta les activitats escolars, extraescolars i les complementàries, és a dir, la responsabilitat es manté mentre l’alumne resta vinculat al centre.

El Departament d’Ensenyament té subscrites per als centres docents públics una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança d’accidents per al professorat.

L’assegurança d’accidents

Actualment, és obligatori una assegurança d’accidents per les activitats que l’AMPA organitzi en els períodes de vacances escolars (casals d’estiu, de Nadal o de setmana santa), no per les activitats extraescolars que s’organitzen en el període escolar.

Què s’entén per accident?

Partint de la base que per accident s’entén el fet que, alienament a la voluntat de l’assegurat, es causa una lesió corporal derivada d’una acció sobtada, violenta i externa, l’assegurança d’accidents té la facultat de proporcionar una indemnització econòmica i/o la prestació de l’assistència sanitària necessària.

Queden excloses de l’assegurança d’accidents les malalties de qualsevol naturalesa, llevat de les que es pugui provar que han derivat directament d’un accident cobert per la pòlissa.

Cobertures

En termes generals, les indemnitzacions assegurades per la pòlissa d’accidents són:
 • Un capital en cas de mort al beneficiari designat. En menors de 14 anys, el capital assegurat com a màxim pot cobrir les despeses d’enterrament.
 • Un capital en cas d’invalidesa permanent, quan aquesta és total, o una part proporcional d’aquest capital en cas d’invalidesa parcial, d’acord amb els quadres d’indemnitzacions que figuraran a les pòlisses.
 • Una dieta diària, en cas d’impossibilitat d’atendre les ocupacions habituals.
 • Les despeses de curació, incloent-hi assistència mèdica, farmacèutica, hospitalització i tractaments necessaris.

Cal remarcar molt les exclusions o limitacions per pròtesis. Les pòlisses marquen que es cobriran les despeses de primera adquisició de pròtesis, dentadures, ulleres, aparells acústics i ortopèdics que es facin necessaris a conseqüència d’un accident emparat per la pòlissa, fins a la quantitat màxima establerta en les condicions particulars de la pòlissa.

Tipus d’assegurança

L’assegurança d’accidents que es contracta pot ser:
 a) Individual i/o familiar.
 b) Col·lectiva, per exemple contractant-la una AMPA a favor dels seus associats.
En el cas d’una assegurança col·lectiva, la companyia asseguradora demanarà les dades personals de les persones que s’asseguraran per fer-les constar en pòlissa, tret que l’assegurança s’estableixi sobre la totalitat dels associats o, si s’escau, sobre la totalitat dels nens matriculats en una escola; en aquest cas, la companyia té la facultat de comprovar els llibres de registre.

Actuació en cas d’accident

En les activitats que organitza l’AMPA ens podem trobar en situacions on un alumne prengui mal de forma accidental. En aquests casos, el monitor/a encarregat de l’activitat ha de saber quines actuacions ha de fer per poder així actuar ràpidament i atendre al alumne accidentat.

Es recomanable tenir per escrit un protocol d’actuacions a seguir en cas d’accident. Aquest protocol ha de contemplar els passos a seguir en el supòsit que un alumne es fes mal (qui truca als pares, qui i com el trasllada a un centre mèdic, qui es queda amb la resta d’alumnes que fan l’activitat,...)

Totes aquestes qüestions organitzatives haurien d’estar resoltes i concretades abans de començar l’activitat, i informades a les famílies.


FAPAC. Tots els drets reservats