FAPAC

Actualització dels estatuts d'una associació

És necessari actualitzar els Estatuts d'una AMPA?

No és obligatori actualitzar els estatuts de l'AMPA cada cert temps. Això només s'ha de fer quan l'AMPA vol fer canvis i quan surt normativa que obliga a fer-ho. L'última es va publicar l'any 2008: Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Aquesta normativa afecta a totes les associacions i, en la seva Disposició transitoria primera, especifica que les AMPA han d'adaptar els seus estatuts en el termini de tres anys. Això vol dir que totes les AMPA que no incliguin en els seus estatuts que es regeixen per aquesta normativa, entre d'altres, ho han d'afegir. No és necessari cap canvir més, encara que l'AMPA també pot modificar els punts que pensa que s'han de millorar. La data límit per fer aquesta modificació d'estatuts és el 2 d'agost de 2011.

Model d'estatuts suggerit per la FaPaC

 

Article estret de Temps d'AMPA, N. 5 (estiu 2010)

 


FAPAC. Tots els drets reservats