FAPAC

Acta de reunions

Totes les reunions que fan les associacions, entre elles les associacions de mares i pare d'alumnes (AMPA), han de recollir el desenvolupament i acords assolits en un document que es diu "acta". Aquest document l'ha de preparar la persona que ocupa el càrrec de secretaria i la de signar tant aquesta persona com la que ocupa la presidència de l'associació. S'han de registrar totes les actes de les assemblees que preescriuen els estatuts de l'associació al llibre d'actes, i també es poden entrar les actes d'altres reunions com ara les reunions periòdiques de la junta de l'associació.

Model d'acta d'assemblea general d'una AMPA.

L'acta d'una reunió (reunió de junta, assemblea general, etc.) recull els acords d'acord amb l'ordre del dia presentat prèviament.

Aquí podeu trobar un model d'acta genèrica de reunió:

Acta de la reunió de

Identificació de la sessió

Núm.:_______________________

Data: ______________________

Horari: de ________ a ________ h Lloc: ______________

Hi assisteixen:

___________________________ , president/presidenta

____________________________ , vocal

____________________________ , vocal

____________________________ , secretari/secretària

 

A més, hi ha assistit un nombre total de______ socis i sòcies (en el cas de l'assemblea)

S'han excusat d'assistir-hi:

____________________________ , ___________________

Ordre del dia

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió

1. El president/La presidenta obre la sessió i demana al secretari/a la secretària que llegeixi l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

2. El president/La presidenta demana al vocal

3.

4.

Acords

1. L'acta de la sessió s'aprova per unanimitat dels assistents.

2. S'aprova

3. S'acorda


FAPAC. Tots els drets reservats