FAPAC

Acords del Consell Escolar de Centre

Les possibilitats d'acordar quelcom a qualsevol òrgan col·legiat són les següents:

         a) Per consens: és quan tots els membres presents arriben a acceptar un text concret, normalment en base a una proposta posteriorment modificada al llarg del debat dins del CEC. D'aquesta forma tots els membres de l'òrgan aproven una proposta per unanimitat.

        b) Per majoria absoluta: a favor de la proposta un nombre de vots igual a la meitat més un del total de vots possibles dels membres de l'òrgan amb dret a vot.

        c) Per majoria simple: de la proposta la meitat més un dels membres presents a la reunió, que tinguin dret a vot. En els dos casos, si es produeix un empat, el vot del president del CEC té doble valor.

        d) Per majoria qualificada: és quan la normativa aplicable demana que hi hagi a favor un determinat nombre de vots, normalment superior a la majoria absoluta.

        Cal recordar que la normativa vigent demana als CEC que els acords es prenguin per consens. En cas que aquest no es produeixi, normalment s'adoptaran els acords per majoria simple, excepte en determinats casos que caldrà fer-ho per majoria absoluta o qualificada.


FAPAC. Tots els drets reservats