FAPAC

Sobre els efectes dels camps electromagnètics generats pels dispositius wi-fi sobre la salut, a les escoles catalanes

En relació als possibles efectes adversos sobre la salut dels camps electromagnètics (CEM) generats pels dispositius Wi-Fi , i en espera de nous estudis científics que aportin més llum al respecte, la FaPaC comparteix les conclusions de l'Informe (1) sol·licitat per la Comissió d'Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya a l'Agència de Salut Pública de Catalunya i a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries del Departament de Salut al 2013.
 
L’objectiu d’aquest informe va ser valorar si calia que el Departament d’Ensenyament adoptés mesures i iniciés actuacions relatives a aquests dispositius als centres educatius. Aquest estudi va concloure el següent:
 
  • De l’avaluació científica del risc dels CEM emesos pels dispositius Wi-Fi revisada per diferents organismes internacionals, es desprèn que, tenint en compte els molt baixos nivells d’exposició i els resultats de les investigacions reunides fins al moment, no hi ha proves científiques convincents de què els dèbils senyals de RF provinents dels dispositiius Wi-Fi tinguin efectes adversos sobre la salut. 
  • D’altra banda, els nivells d’exposició detectats en diversos estudis realitzats, inclòs el dut a terme a les aules d’escoles catalanes, són molt inferiors als establerts com a segurs per diversos organismes científics que investiguen aquest tema, així com per la Recomanació del Consell de Ministres de Sanitat de la Unió Europea 999/519/CE, de 12 de juliol, relativa a l'exposició del públic en general a camps electromagnètics entre 0 HZ fins a 300 GHz i pel Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emissions radioelèctriques i mesures de protecció sanitària enfront a emissions radioelèctriques. Per aquest motiu, considerem que hi ha una bona protecció de la salut de la població. 
  • Per tot això, entenem que, d’acord a l’estat de coneixement actual i als estudis realitzats fins la data, no hi ha motius que justifiquin que els sistemes Wi-Fi no puguin ser utilitzats a les escoles.
  • No obstant això, cal continuar amb el seguiment acurat de la recerca científica que es realitzi sobre aquesta matèria pels diferents organismes competents i dels criteris i recomanacions que puguin sorgir en base a nous coneixements o evidències i adaptar, en tot moment, les polítiques de gestió del risc davant qualsevol canvi que es pugui produir al respecte. 
  • Així mateix, la comunicació i la informació a la població són aspectes claus i importants per disminuir dubtes i alarmes socials, alhora que un dret de la ciutadania, especialment pel que fa als possibles efectes sobre la salut dels CEM, i és important que aquesta informació es mantingui actualitzada en tot moment d’acord a l’estat dels coneixements i sota bases científiques. D’altra banda, es pot valorar positivament oferir uns consells a la ciutadania que vulgui reduir la seva exposició personal als CEM de les diferents freqüències i tecnologies 

 

(1) Síntesis de l’Informe sobre els possibles efectes adversos sobre la salut dels camps electromagnètics generats pels dispositius Wi-Fi, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació de la Generalitat de Catalunya (CITI), 2013. http://ekune.net/blog/wp-content/uploads/2015/09/Síntesi-Informe-Wifi-G...


FAPAC. Tots els drets reservats