FAPAC

Serveis gestionats per l'AMPA

MENJADOR ESCOLAR
 
El menjador escolar és un servei molt important a les escoles pel seu valor educatiu i social.
 
 • Hi ha diversos models de gestió del menjador escolar. És un servei que pot gestionar l’AMPA, el Consell Comarcal o l’Ajutament. 
 • És recomanable que el temps de migdia i el servei de menjador formin part del projecte educatiu del centre
 • La seva gestió -independentment del model- hauria de contemplar la participació de la comunitat educativa del centre a través d'una comissió de menjador que depengui del consell escolar del centre.

> Més informació

 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
 
Les activitats extraescolars tenen una funció educativa molt important per a l’alumnat i contribueixen a enriquir l’oferta educativa que es realitza en horari lectiu. 
 
Les activitats extraescolars són definides pel Departament d'Ensenyament com “aquelles adreçades a l'alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l'activitat pròpiament escolar. Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar”.
 
 • Actualment les activitats extraescolars no compten amb una normativa específica que les reguli. 
 • La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) considera les activitats extraescolars part de les activitats de lleure, i reconeix el seu valor educatiu i socialitzador i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d'igualtat. 
 • La LEC també reconeix com a part de la comunitat educativa dels centres “les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius".
 
CASALS DE LLEURE
 
Els casals d’estiu ofereixen als infants la possibilitat de realitzar activitats de lleure a prop del seu entorn habitual a través de les quals assoleixen aprenentatges i vivències molt valuoses per al seu desenvolupament. 
 
 • Es fan al municipi i els nens i nenes tornen cada dia a casa seva. Acostumen a ser les activitats de vacances més vinculades a l'escola.
 • S’acostumen a realitzar en torns setmanals o quinzenals i admeten una gran flexibilitat (horaris de matins, tardes, o tot el dia; amb menjador inclòs o sense, etc.). 
 • Aprofiten els recursos culturals i els equipaments esportius del municipi. Es fan en instal·lacions escolars, municipals o a les entitats de lleure.
 • Els casals estan regulats pel Decret 267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys.
 • Segons el decret, els monitors participants han de tenir el títol de Monitora o monitor d'activitats de lleure infantil i juvenil i que estiguin coordinades per una  directora o un director d'activitats  de lleure infantil i juvenil.
 
 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT
 
El programa de reutilització i socialització de llibres de text i material didàctic és una acció voluntària de cada centre que persegueix diversos objectius com són disminuir el cost econòmic que suposa la compra de llibres per a les famílies, facilitar l'accés als llibres a tot l'alumnat del centre, reduir els residus generats, o fomentar el respecte al material comunitari.
 
S’entén per material didàctic tots els recursos que s'utilitzen en el procés d'aprenentatge i pot incloure, fins i tot, les sortides i activitats complementàries que es fan al centre. 
 
 
 
ACTIVITATS PER A MARES I PARES
 
L’AMPA pot organitzar diverses activitats adreçades a mares i pares del centre educatiu per tal d’ajudar les famílies a implicar-se en l'educació dels seus fills, per aconseguir que s'impliquin més en el funcionament de l'escola o, simplement, per obrir el centre a què les famílies puguin practicar alguna activitat lúdica. Algunes de les activitats que poden impulsar són:
 
 • Xerrades dirigides a les famílies de l'escola per tractar temes que els interessa sobre educació i/o criança dels fills.
 • Cursos i tallers sobre temes diversos (ús de les noves tecnologies, aprendre català,...) o una escola de pares.
 • Activitats lúdiques (una coral, fútbol, pilates, balls de saló,...) perquè mares i pares puguin relacionar-se d'una altra forma a l'escola.
 
MÉS INFORMACIÓ: La FaPaC us oferim una àmplia oferta formativa dirigida a les AMPA i a les famílies. Entreu a l'apartat FORMACIÓ del nostre web.
 
 

FAPAC. Tots els drets reservats