FAPAC

Com s'organitza l'AMPA

· L'ASSEMBLEA

És l’òrgan suprem de govern de l’AMPA on participen tots els socis. És el lloc de reunió per intercanviar i obtenir informació, establir contactes, complir amb els estatuts pel que fa a l’obligació dels òrgans directius de rendir comptes de la seva gestió als socis.

La tria i renovació de la junta directiva, la modificació dels estatuts i l’aprovació del pressupost anual són algunes de les tasques que s’han de fer en l’assemblea.

L’assemblea s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, un cop l’any.

· SOCIS

Els socis són l’element essencial de l’AMPA. El soci sempre és una persona, no pot ser una entitat o institució. Una família no pot ser sòcia.

Els socis tenen uns drets i uns deures que han d’estar reflectits i definits amb claredat als estatuts de l’AMPA.

 

- Drets dels socis

  • Participar en les activitats de l’AMPA intervenint en les assemblees generals
  • Tenir veu i vot a les assemblees generals
  • Elegir i ser elegits membres de la Junta Directiva
  • Consultar els llibres de l’associació.

- Deures dels socis

  • Satisfer les quotes i derrames acordades per sostenir l’AMPA i les seves activitats
  • Complir els acords adoptats per l’associació a través dels diferents òrgans de govern.

· JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva és l’òrgan que regeix i coordina el funcionament de l’AMPA.

Entre d’altres funcions la Junta Directiva vetlla perquè es compleixin els objectius definits en els estatuts, posa en pràctica les decisions de l’assemblea, organitza les activitats, realitza la memòria d’activitats, administra econòmicament l’associació i la representa davant l’opinió pública.


FAPAC. Tots els drets reservats