JURAT

En aquest espai anunciarem properament les persones que formen el jurat de l'edició d'enguany.

El jurat s'encarregarà de seleccionar els projectes finalistes en cadascuna de les categories i està format per:

  • 2 membres de la Junta General de FaPaC
  • 3 persones vinculades al món associatiu i educatiu de reconegut prestigi escollides per la FaPaC

Actuarà com a secretari/a la persona que designi la FaPaC, amb veu, però sense vot.